SFS 2011:1369 Lag om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1994:1744) om allmän pensionsavgift / SFS 2011:1369 Lag om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift
111369.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1744) om allmän
pensionsavgift;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5, 7 och 8 §§ lagen (1994:1744)

om allmän pensionsavgift

2 ska ha följande lydelse.

5 §

3

Avgiftsunderlaget ska för varje år fastställas av Skatteverket i beslut

om slutlig skatt.

7 §

4

Bestämmelser om förfarandet vid uttag av avgift enligt denna lag

finns i skatteförfarandelagen (2011:1244).

8 §

5

Vad som i skattebrottslagen (1971:69) föreskrivs om skatt gäller även

i fråga om avgift som avses i denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas på inkomst som

uppbärs från och med den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 1997:936.

3 Senaste lydelse 2003:712.

4 Senaste lydelse 1997:936.

5 Senaste lydelse 2003:546. �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

SFS 2011:1369

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.