SFS 2014:1466 Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

141466.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1920) om allmän
löneavgift;

utfärdad den 11 december 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (1994:1920) om allmän

löneavgift ska ha följande lydelse.

3 §

2

Allmän löneavgift tas ut med 10,15 procent av underlaget och tillfaller

staten.

För dem som vid årets ingång inte har fyllt 26 år tas löneavgiften ut med en

fjärdedel av procenttalet och anges med två decimaler så att övriga decimaler
faller bort.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
2. Bestämmelserna i 3 § i den äldre lydelsen tillämpas fortfarande på lön

eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut före ikraftträdandet.

3. Bestämmelserna i 3 § i den äldre lydelsen tillämpas fortfarande på in-

komst enligt 2 § som uppbärs före ikraftträdandet.

Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av 2014 res-

pektive såväl före som efter utgången av 2015 ska, om den avgiftsskyldige
inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till
tiden efter utgången av 2014 respektive tiden efter utgången av 2015 som sva-
rar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under
respektive tid och hela beskattningsåret.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29.

2 Senaste lydelse 2012:756.

SFS 2014:1466

Utkom från trycket
den 19 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.