SFS 2015:178 Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

150178.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1920) om allmän
löneavgift;

utfärdad den 26 mars 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1–3 §§ lagen (1994:1920) om all-

män löneavgift ska ha följande lydelse.

1 §

2

Den som enligt 2 kap. socialavgiftslagen (2000:980) ska betala arbets-

givaravgifter ska för varje år betala allmän löneavgift. Löneavgiften beräknas
på det underlag som gäller för arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen.

I underlaget enligt första stycket ska dock inte ingå ersättning till sådana

personer som avses i 2 kap. 27 § eller 28 § första stycket socialavgiftslagen.

2 §

3

Den som enligt 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980) ska betala egen-

avgifter ska för varje år betala allmän löneavgift. Löneavgiften beräknas på
det underlag som gäller för egenavgifter enligt socialavgiftslagen.

Första stycket gäller inte den som bara ska betala ålderspensionsavgift en-

ligt 3 kap. 15 §, 15 a § första stycket eller 16 § socialavgiftslagen.

3 §

4

Allmän löneavgift tas ut med 10,15 procent av underlaget och tillfaller

staten.

För dem som vid årets ingång har fyllt 23 men inte 25 år tas löneavgiften ut

med en fjärdedel av procenttalet och anges med två decimaler så att övriga
decimaler faller bort.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015.
2. Bestämmelserna i den nya lydelsen tillämpas på lön eller annan ersätt-

ning enligt 1 § som betalas ut efter den 30 april 2015.

3. Bestämmelserna i den nya lydelsen tillämpas också på inkomst enligt 2 §

som uppbärs efter den 30 april 2015. Omfattar beskattningsåret tid såväl före
som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor
del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den
30 april 2015 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret
som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

1 Prop. 2014/15:50, bet. 2014/15:SfU10, rskr. 2014/15:147.

2 Senaste lydelse 2003:1197.

3 Senaste lydelse 2003:1197.

4 Senaste lydelse 2014:1466.

SFS 2015:178

Utkom från trycket
den 9 april 2015

background image

2

SFS 2015:178

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.