SFS 2015:472 Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

150472.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1920) om allmän
löneavgift;

utfärdad den 25 juni 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1–3 §§ lagen (1994:1920) om all-

män löneavgift ska ha följande lydelse.

1 §

2

Den som enligt 2 kap. socialavgiftslagen (2000:980) ska betala arbets-

givaravgifter ska för varje år betala allmän löneavgift. Löneavgiften beräknas
på det underlag som gäller för arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen.

I underlaget enligt första stycket ska dock inte ingå ersättning till sådana

personer som avses i 2 kap. 27 § socialavgiftslagen.

2 §

3

Den som enligt 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980) ska betala egen-

avgifter ska för varje år betala allmän löneavgift. Löneavgiften beräknas på
det underlag som gäller för egenavgifter enligt socialavgiftslagen.

Första stycket gäller inte den som bara ska betala ålderspensionsavgift en-

ligt 3 kap. 15 eller 16 § socialavgiftslagen.

3 §

4

Allmän löneavgift tas ut med 10,15 procent av underlaget och tillfaller

staten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2015.
2. Bestämmelserna i 1 och 3 §§ i den äldre lydelsen tillämpas fortfarande

på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut före ikraftträdandet.

Vid tillämpningen av 3 § på lön eller annan ersättning enligt 1 § som beta-

las ut under perioden 1 augusti 2015–30 juni 2016 ska för dem som vid årets
ingång inte har fyllt 25 år, löneavgiften tas ut med arton tjugofemtedelar av
procenttalet och anges med två decimaler så att övriga decimaler faller bort.

3. Bestämmelserna i 2 och 3 §§ i den äldre lydelsen tillämpas fortfarande

på inkomst enligt 2 § som uppbärs före ikraftträdandet.

Vid tillämpningen av 3 § på inkomst enligt 2 § som uppbärs under perioden

1 augusti 2015–30 juni 2016 ska för dem som vid årets ingång inte har fyllt
25 år, löneavgiften tas ut med arton tjugofemtedelar av procenttalet och anges
med två decimaler så att övriga decimaler faller bort.

1 Prop. 2014/15:99, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255.

2 Senaste lydelse 2015:178.

3 Senaste lydelse 2015:178.

4 Senaste lydelse 2015:178. Ändringen innebär att andra stycket tas bort.

SFS 2015:472

Utkom från trycket
den 7 juli 2015

background image

2

SFS 2015:472

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter den 1 augusti 2015 re-

spektive såväl före som efter den 30 juni 2016 ska, om den avgiftsskyldige
inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till
tiden efter den 1 augusti 2015 respektive tiden efter den 30 juni 2016 som
svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under
respektive tid och hela beskattningsåret.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.