SFS 2018:2084 Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

SFS2018-2084.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Utfärdad den 20 december 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § lagen (1994:1920) om allmän
löneavgift ska ha följande lydelse.

3 §2 Allmän löneavgift tas ut med 11,62 procent av underlaget och tillfaller
staten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Bestämmelsen i 3 § i den nya lydelsen tillämpas på lön eller annan

ersättning enligt 1 § som betalas ut efter den 31 december 2018.

3. Bestämmelsen i 3 § i den nya lydelsen tillämpas på inkomst enligt 2 §

som uppbärs efter den 31 december 2018. Omfattar beskattningsåret tid
såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar
annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter
den 31 december 2018 som svarar mot förhållandet mellan den del av
beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Ingrid Björnsson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:1, bet. 2018/19:FiU1, rskr. 2018/19:62.

2 Senaste lydelse 2016:1054.

SFS

2018:2084

Publicerad
den

21 december 2018

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.