SFS 1996:683 Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

SFS 1996_683 Lag om ändring i lagen (1994_1920) om allmän löneavgift

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:683
Utkom från trycket
den 20 juni 1996

Lag
om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift;

utfärdad den 6 juni 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1920) om

allmän löneavgift

dels att 4 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 5 §, av följande lydelse.

4 § I fråga om allmän löneavgift gäller bestämmelserna i 5 kap. lagen
(1981:691) om socialavgifter samt vad som i nedan angivna författningar är
föreskrivet i fråga om avgifter enligt nämnda lag:

1. kommunalskattelagen (1928:370),

2. lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter,
3. lagen (1979:611) om upphovsmannakonto.

5 § Vad som i skattebrottslagen (1971:69) föreskrivs om skatt gäller
även i fråga om avgift som avses i denna lag.

Avgift enligt denna lag omfattas även av lagen (1971:1072) om förmåns-

berättigade skattefordringar m.m.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

På regeringens vägnar

THOMAS ÖSTROS

Karin Almgren
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1995/96:170, bet. 1995/96:JuU23, rskr. 1995/96:277.

1016

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.