SFS 1997:939 Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1994:1920) om allmän löneavgift / SFS 1997:939 Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
SFS 1997_939 Lag om ändring i lagen (1994_1920) om allmän löneavgift

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:939
Utkom från trycket
den 9 december 1997

1797

Lag
om ändring i lagen (1994:1920) om allmän
löneavgift;

utfärdad den 27 november 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § lagen (1994:1920) om allmän

löneavgift skall ha följande lydelse.

3 §2 Allmän löneavgift tas ut med 4,48 procent av underlaget och tillfaller
staten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

2. Den nya bestämmelsen tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 §

som betalas ut från och med den 1 januari 1998.

3. Den nya bestämmelsen tillämpas också på inkomst enligt 2 § som upp-

bärs från och med den 1 januari 1998. Omfattar beskattningsåret tid såväl
före som efter utgången av år 1997 skall, om den avgiftsskyldige inte visar
annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter
utgången av år 1997 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskatt-
ningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Karin Almgren
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1997/98:1, bet. 1997/98:FiU 1, rskr. 1997/98:35.

2

Senaste lydelse 1996:1067.

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt. 

Populära lagar

Populära lagar

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen