SFS 2019:478 Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1994:1920) om allmän löneavgift / SFS 2019:478 Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
SFS2019-478.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Utfärdad den 19 juni 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1994:1920) om allmän
löneavgift ska ha följande lydelse.

1 §2 Den som enligt 2 kap. socialavgiftslagen (2000:980) ska betala
arbetsgivaravgifter ska för varje år betala allmän löneavgift. Löneavgiften
beräknas på det underlag som gäller för arbetsgivaravgifter enligt
socialavgiftslagen.

I underlaget enligt första stycket ska dock inte ingå
1. ersättning till sådana personer som avses i 2 kap. 27 § socialavgifts-

lagen, eller

2. sådan ersättning som avses i 2 kap. 28 § socialavgiftslagen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2019.
2. Lagen tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som utges efter

den 31 juli 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Johanna Mihaic
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:99, bet. 2018/19:FiU21, rskr. 2018/19:288.

2 Senaste lydelse 2015:472.

SFS

2019:478

Publicerad
den

26 juni 2019

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.