SFS 2020:124 Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

SFS2020-124.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Utfärdad den 12 mars 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § lagen (1994:1920) om allmän
löneavgift ska ha följande lydelse.

3 §2 Allmän löneavgift tas ut med 11,62 procent av underlaget och tillfaller
staten.

För den del av underlaget som avdrag ska beräknas på enligt 2 kap. 31 §

socialavgiftslagen (2000:980) tas löneavgiften ut med procenttalet minskat
med tio procentenheter. Procenttalet ska dock som lägst anses vara 0 procent.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2020.
2. Lagen tillämpas på ersättning som utges efter den 31 mars 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Ingrid Björnsson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:68, bet. 2019/20:SfU15, rskr. 2019/20:184.

2 Senaste lydelse 2018:2084.

SFS

2020:124

Publicerad
den

17 mars 2020

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.