SFS 1998:700 Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1994:1920) om allmän löneavgift / SFS 1998:700 Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
980700.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1920) om allmän
löneavgift;

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1�3 §§ lagen (1994:1920) om all-

män löneavgift skall ha följande lydelse.

1 §

Arbetsgivare skall för varje år betala allmän löneavgift. Löneavgiften

beräknas på det underlag som gäller för arbetsgivaravgift till efterlevande-
pensioneringen enligt lagen (1981:691) om socialavgifter.

2 §

Den som enligt 1 kap. 2 § lagen (1981:691) om socialavgifter skall be-

tala egenavgifter skall för varje år betala allmän löneavgift. Löneavgiften be-
räknas på det underlag som gäller för egenavgift till efterlevandepensioner-
ingen enligt nämnda lag.

3 §

2

Allmän löneavgift tas ut med 8,04 procent av underlaget och tillfaller

staten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
2. De nya bestämmelserna tillämpas på lön eller annan ersättning enligt

1 § som betalas ut från och med den 1 januari 1999.

3. De nya bestämmelserna tillämpas också på inkomst enligt 2 § som upp-

bärs från och med den 1 januari 1999. Omfattar beskattningsåret tid såväl
före som efter utgången av år 1998 skall, om den avgiftsskyldige inte visar
annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter
utgången av år 1998 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskatt-
ningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Peter Kindlund
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1997/98:151, bet. 1997/98:SfU13, rskr. 1997/98:315 och 316.

2

Senaste lydelse 1997:939.

SFS 1998:700

Utkom från trycket
den 30 juni 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.