SFS 2003:547 Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

030547.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1920) om allmän
löneavgift;

utfärdad den 17 juli 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 § lagen (1994:1920) om allmän

löneavgift skall ha följande lydelse.

5 §

2

Vad som i skattebrottslagen (1971:69) föreskrivs om skatt gäller även

i fråga om avgift som avses i denna lag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
2.

Äldre bestämmelser tillämpas i de fall 11

§ förmånsrättslagen

(1970:979), i sin lydelse enligt lagen (1975:1248) om ändring i nämnda lag,
tillämpas.

På regeringens vägnar

GUNNAR LUND

Carl Gustav Fernlund
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2002/03:49, bet. 2002/03:LU17, rskr. 2002/03:222.

2

Senaste lydelse 1996:683.

SFS 2003:547

Utkom från trycket
den 19 augusti 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

;
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.