SFS 2003:822 Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1994:1920) om allmän löneavgift / SFS 2003:822 Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
030822.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1920) om allmän
löneavgift;

utfärdad den 20 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (1994:1920) om allmän

löneavgift skall ha följande lydelse.

3 §

2 Allmän löneavgift tas ut med 3,13 procent av underlaget och tillfaller

staten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
2. De nya bestämmelserna tillämpas på lön eller annan ersättning enligt

1 § som betalas ut från och med den 1 januari 2004.

3. De nya bestämmelserna tillämpas också på inkomst enligt 2 § som upp-

bärs från och med den 1 januari 2004. Omfattar beskattningsåret tid såväl
före som efter utgången av år 2003 skall, om den avgiftsskyldige inte visar
annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter
utgången av år 2003 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskatt-
ningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Ulf Rehnberg
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2003/04:1, bet. 2003/04:FiU1, rskr. 2003/04:42.

2 Senaste lydelse 2002:974.

SFS 2003:822

Utkom från trycket
den 28 november 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.