SFS 2000:995 Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1994:1920) om allmän löneavgift / SFS 2000:995 Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
000995.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1920) om allmän
löneavgift;

utfärdad den 23 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1, 2 och 4 §§ lagen (1994:1920)

om allmän löneavgift skall ha följande lydelse.

1 §

2

Den som enligt 2 kap. socialavgiftslagen (2000:980) skall betala ar-

betsgivaravgifter skall för varje år betala allmän löneavgift. Löneavgiften
beräknas på det underlag som gäller för arbetsgivaravgifter enligt socialav-
giftslagen (2000:980).

2 §

3

Den som enligt 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980) skall betala egen-

avgifter skall för varje år betala allmän löneavgift. Löneavgiften beräknas på
det underlag som gäller för egenavgift till efterlevandepensioneringen enligt
nämnda lag.

4 §

4

I fråga om allmän löneavgift gäller bestämmelserna i 4 kap. socialav-

giftslagen (2000:980) och vad som är föreskrivet i fråga om avgifter enligt
den lagen i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
2. �ldre bestämmelser i 1 och 4 §§ gäller fortfarande i fråga om ersättning

som betalas ut före ikraftträdandet.

3. �ldre bestämmelser i 2 och 4 §§ gäller fortfarande i fråga om inkomster

som uppbärs före ikraftträdandet. Om beskattningsåret omfattar tid såväl
före som efter utgången av år 2000 skall, om den avgiftsskyldige inte visar
annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter
utgången av år 2000 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskatt-
ningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Ulf Rehnberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2000/01:8, bet. 2000/01:SfU5, rskr. 2000/01:32.

2

Senaste lydelse 1998:700.

3

Senaste lydelse 1998:700.

4

Senaste lydelse 1999:1291.

SFS 2000:995

Utkom från trycket
den 5 december 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.