SFS 2003:1197 Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

031197.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1920) om allmän
löneavgift;

utfärdad den 18 december 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (1994:1920) om

allmän löneavgift skall ha följande lydelse.

1 §

2

Den som enligt 2 kap. socialavgiftslagen (2000:980) skall betala ar-

betsgivaravgifter skall för varje år betala allmän löneavgift. Löneavgiften
beräknas på det underlag som gäller för arbetsgivaravgifter enligt socialav-
giftslagen.

I underlaget enligt första stycket skall dock inte ingå ersättning till sådana

personer som avses i 2 kap. 27 § socialavgiftslagen.

2 §

3

Den som enligt 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980) skall betala egen-

avgifter skall för varje år betala allmän löneavgift. Löneavgiften beräknas på
det underlag som gäller för egenavgifter enligt socialavgiftslagen.

Första stycket gäller inte den som bara skall betala ålderspensionsavgift

enligt 3 kap. 15 eller 16 § socialavgiftslagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Ulf Rehnberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2003/04:21, bet. 2003/04:SkU12, rskr. 2003/04:120.

2

Senaste lydelse 2000:995.

3

Senaste lydelse 2000:995.

SFS 2003:1197

Utkom från trycket
den 30 december 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.