SFS 2001:1237 Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

011237.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1920) om allmän
löneavgift;

utfärdad den 13 december 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 § lagen (1994:1920) om allmän

löneavgift skall ha följande lydelse.

4 §

2

I fråga om allmän löneavgift gäller bestämmelserna i 4 kap. socialav-

giftslagen (2000:980).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Ulf Rehnberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2001/02:25, bet. 2001/02:SkU10, rskr. 2001/02:124.

2

Senaste lydelse 2000:995.

SFS 2001:1237

Utkom från trycket
den 21 december 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.