SFS 1999:1291 Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1994:1920) om allmän löneavgift / SFS 1999:1291 Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
991291.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1920) om allmän
löneavgift;

utfärdad den 16 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 § lagen (1994:1920) om allmän

löneavgift skall ha följande lydelse.

4 §

2

I fråga om allmän löneavgift gäller bestämmelserna i 5 kap. lagen

(1981:691) om socialavgifter och vad som är föreskrivet i fråga om avgifter
enligt den lagen i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgif-
ter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Peter Kindlund
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117.

2

Senaste lydelse 1996:683.

SFS 1999:1291

Utkom från trycket
den 27 december 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.