SFS 2010:1828 Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1994:1920) om allmän löneavgift / SFS 2010:1828 Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
101828.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1920) om allmän
löneavgift;

utfärdad den 9 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (1994:1920) om allmän

löneavgift ska ha följande lydelse.

3 §

2

Allmän löneavgift tas ut med 9,23 procent av underlaget och tillfaller

staten.

För dem som vid årets ingång inte har fyllt 26 år tas löneavgiften ut med

en fjärdedel av procenttalet och anges med två decimaler så att övriga deci-
maler faller bort.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. Lagen tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalats ut

efter den 31 december 2010.

3. Lagen tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs efter den

31 december 2010. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraft-
trädandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskatt-
ningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2010 som
svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller un-
der denna tid och hela beskattningsåret.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:1, bet. 2010/11:FiU1, rskr. 2010/11:64.

2 Senaste lydelse 2009:1159.

SFS 2010:1828

Utkom från trycket
den 17 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt. 

Populära lagar

Populära lagar

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen