Lag (1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1998:1757
Departement: Socialdepartementet
Ändring införd: t.o.m. SFS 2022:986
Länk: Länk till register

SFS nr:

1998:1757
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 1998-12-17
Ändrad: t.o.m. SFS

2022:986
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Denna lag tillämpas på följande fonder
   - Den frivilliga pensionsförsäkringens fonder
   - Stiftelsen Nils Jönssons donationsfond
   - Fonden för frivillig yrkesskadeförsäkring
   - Affärsverksfonden
   - Trafiklivräntefonden.
Lag (2019:1272).

2 §   Fonderna ska förvaltas av Kammarkollegiet enligt de föreskrifter som regeringen utfärdar om inte annat följer av denna lag.

Om det för någon fond finns särskilda föreskrifter som avviker från vad som anges i denna lag eller vad som av regeringen föreskrivits om Kammarkollegiets fondförvaltning gäller dock dessa föreskrifter.

Kammarkollegiets förvaltning ska i övrigt ske på det sätt och i de former som Kammarkollegiet och Försäkringskassan respektive Pensionsmyndigheten kommer överens om.
Lag (2009:1000).

3 §   Fondernas medel skall förvaltas på sådant sätt att medlen blir till största möjliga nytta för de försäkringar eller de ändamål för vilka fonderna har tillkommit. Fondmedlen skall placeras så att kraven på långsiktigt hög avkastning, tillfredsställande betalningsberedskap och riskspridning samt betryggande säkerhet tillgodoses.

4 §   Kammarkollegiet får placera fondmedlen
   1. i skuldförbindelser med låg kreditrisk, och
   2. i andra skuldförbindelser utfärdade av svenska aktiebolag eller ekonomiska föreningar, till belopp som för varje fond motsvarar högst fem procent av det totala marknadsvärdet av fondens tillgångar.

Fondmedlen får inte placeras i skuldförbindelser utställda i utländsk valuta, i konvertibla skuldebrev eller i skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning.

Kammarkollegiet får handla med optioner och terminer eller andra likartade finansiella instrument för att effektivisera förvaltningen av fondernas tillgångar eller för att skydda fondernas tillgångar mot kursförluster eller andra risker.

Om det behövs för en tillfredsställande betalningsberedskap får fondmedlen placeras hos Riksbanken, bank eller kreditmarknadsföretag. Lag (2004:437).

5 §   Om det är uppenbart att en fond annars skulle lida en avsevärd förlust får Kammarkollegiet skydda en fordran genom att på offentlig auktion eller på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet köpa in egendom som är utmätt eller pantsatt för fordringen eller överta egendom som betalning för fordringen. Egendom som förvärvats på detta sätt ska avyttras så snart det är lämpligt och senast då det kan ske utan förlust.

Kammarkollegiet får anta ackord vid betalningsinställelse eller konkurs eller godkänna ett förslag till rekonstruktionsplan under företagsrekonstruktion.
Lag (2022:986).

6 §   Försäkringskassan ska svara för att medel ur följande fonder och dessas avkastning används i enlighet med de ändamål som fonderna är avsedda för
   - Stiftelsen Nils Jönssons donationsfond
   - Fonden för frivillig yrkesskadeförsäkring
   - Affärsverksfonden
   - Trafiklivräntefonden.
Lag (2019:1272).

6 a §   Pensionsmyndigheten ska svara för att medel ur den frivilliga pensionsförsäkringens fonder och dessas avkastning används i enlighet med de ändamål som fonderna är avsedda för. Lag (2015:763).

7 §   Regeringen kan bestämma att kostnaderna för förvaltningen av viss i 1 § uppräknad fond skall ersättas av allmänna medel samt därvid fastställa de grunder, enligt vilka ersättningen skall utgå.

8 §   För varje räkenskapsår ska Kammarkollegiet i samråd med Försäkringskassan respektive Pensionsmyndigheten upprätta en årsredovisning över kapitalförvaltningen för de fonder som Kammarkollegiet förvaltar åt respektive myndighet enligt denna lag. Årsredovisningarna ska innefatta förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning.
Riksrevisionen ska granska årsredovisningarna för förvaltningen av de fonder som omfattas av denna lag.
Lag (2009:1000).


Övergångsbestämmelser

2007:549
   1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.
   2. I fråga om förvärv som har skett före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

2015:763
   1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2016.
   2. Återstående medel från den avvecklade Sjömanspensioneringsfonden ska föras till inkomsttitel i statens budget senast vid utgången av februari månad 2016.

2019:1272
   1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2020.
   2. Återstående medel från den avvecklade Fiskarförsäkringsfonden ska föras till inkomsttitel i statens budget senast vid utgången av februari 2020.

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.