SFS 1974:202

740202.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1974:202 Lag

u.kom frän .rycket

<>⬢" beräkning av strafftid m.m.;

den 14 m aj 1974

utfärdad den 19 april 1974.

Kung], Maj:t förordnar följande med riksdagen'.

Inledande bestämmelser

I § Dom på fängelse, ungdomsfängelse eller internering eller

förordnande enligt 28 kap. 3 § brottsbalken om behandling i anstalt

skall befordras till verkställighet enligt denna lag. Lagen gäller även i

fråga om hur tid för sådan verkställighet skall beräknas.

474

' Prop. 1974:20. JuU 2. rskr 99.

¬

background image

Vad i de nna lag är föreskrivet om fängelse gäller även fängelse vilket

SFS 1974: 202

ålagts som förvandlingsstraff för böter.

Befordran av dom till verkställighet m.m.

2§ Har den som dömts till fängelse, ungdomsfängelse eller
internering icke inom föreskriven tid fullföljt talan i må let såvitt angår

den ådömda påföljden, får domen verkställas i d enna del utan hinder
av att åklagare eller målsägande fullföljt talan mot domen.

Dom s om avses i förs ta stycket får även i and ra fall ä n som sägs där

verkställas utan hinder av att domen ej vunnit laga kraft. Härom är

särskilt stadgat.

3§ Dom på fängelse, ungdomsfängelse eller internering får även

verkställas, om den dömde före fullföljdstidens utgång i den ordning

som anges i denna lag avger förklaring att han avstår från talan mot
domen såvitt angår den ådömda påföljden och medger att den får

verkställas (nöjdförklaring).

4 § Den som är häktad får avge nöjdförklaring inför styresmannen

vid den kriminalvårdsanstalt där han är intagen eller föreståndaren för

det häkte eller chefen för den rättspsykiatriska klinik där han förvaras
eller, om han hålles i mil itärhäkte, inför den befattningshavare som har

uppsikt över häktet. �r den som sålunda äger mottaga nöjdförklaring

ej tillstädes, får förklaringen avges inför den som är i hans ställe. 1

fråga om hä.Wiad som förvaras på rättspsykiatrisk klinik kan Kungl.
Maj.t förordna att nöjdförklaring i vissa fall skall av ges inför närmaste

polismyndighet.

Nöjdförklaring som avses i första stycket gäller endast om den som

mottager förklaringen har tillgång till domen eller rättens bevis om
målets utgång, såvitt rör den dömde (domsbevis), samt den dömde haft
betänketid till andr a dagen efter den då domen avkunnades för honom

vid rätten eller på annat sätt delgavs honom. Den dömde skall om
möjligt beredas tillfälle att under betänketiden samråda med sin
försvarare.

Den som får taga emot nöjdförklaring enligt första stycket skall så

snart det kan ske erinra den dömde om hans rätt att avge

nöjdförklaring samt upplysa den dömde om när och hur det kan ske.

Det åligger honom vidare alt den dag. då nöjdförklaring först kan

avges, efterhöra om den dömde vill avge sådan förklaring.

5§ Bestämmelserna i 4 § äger motsvarande tillämpning i fråga om

den som undergår fängelse eller pa annan grund är intagen i

kriminalvårdsanslall.

6§ Den som icke är häktad eller intagen i kriminalvårdsanstalt får

avge nöjdförklaring inför styresman vid kriminalvårdsanstalt eller

föreståndare för allmänt häkte eller den som är i sådan befattnings-

¬

background image

SFS 1974:202

havares slälle eller inför polismyndighet. Den som fullgör
militärtjänstgöring

får

avge

nöjdförklaring

även

inför

befattningshavare vid krigsmakten, som har bestraffningsrätt över

honom i disciplinm ål.

Nöjdförklaring enligt första stycket får avges endast om den som vill

avge förklaringen överlämnar dom eller domsbevis till den som skall

laga emot förklaringen.

7 § När nöjdförklaring avges, skall vittne närvara. Den som mottagit

nöjdförklaring skall g öra anteckning därom på den handling på grund
varav förklaringen avgivits. Anteckningen skall underskrivas även av

den dömde och vittnet.

8 § Nöjdförklaring som avgivits enligt denna lag får icke återtagas.

Har den dömde fullföljt talan mot domen i vad han därigenom dömts

till fä ngelse, ungdomsfängelse eller internering, skall denna talan anses

återkallad genom nöjdförklaringen.

9 § �r den som skall undergå fängelse, ungdomsfängelse eller

internering häktad eller är han intagen i kriminalvårdsanstalt för

undergående av påföljd i annat mål när domen får verkställas, skall

styresmannen vid den kriminalvårdsanstalt där han är intagen eller

föreståndaren för det häkte eller chefen lör den rättspsykiatriska klinik

där han förvaras eller, om han hålles i militärhäkte, den befattnings­

havare som har uppsikt över häktet omedelbart befordra domen till
verkställighet.

Förvaras den som är häktad i målet ej i kriminalvårdsanstalt, skall

han för verkställighet förpassas till sådan anstalt.

�r den dömde häktad i annat mål när domen får verkställas och

förvaras han ej i kri minalvårdsanstalt, får verkställigheten påbörjas där
han förvaras.

10 § �r den som skall undergå fängelse, ungdomsfängelse ellex

internering icke häktad eller intagen i kriminalvårdsanstalt när domen

enligt 2 § första stycket får verkställas, skall kriminalvårdsstyrelsen

förelägga honom att senast viss dag inställa sig vid den

kriminalvårdsanstalt, där domen skall verkställas.

Kan det befaras att den dömde avviker eller efterkommer han icke

föreläggande enligt första stycket, skall polismyndigheten i den ort där
han vistas på begäran av kriminalvårdsstyrelsen låta förpassa honom
till anst alten.

Avger

den

dömde

nöjdförklaring

inför

styresman

vid

kriminalvårdsanstalt eller föreståndare för allmänt häkte, skall den som

tager emot förklaringen omedelbart befordra domen till verkställighet.
Avger den dömde nöjdförklaring inför polismyndighet eller

befattningshavare vid krigsmakten, skall den som tager emot

förklaringen låta förpassa den dömde till kriminalvårdsanstalt enligt

bestämmelser som kriminalvårdsstyrelsen meddelar. Befattningshavare

vid krigsmakten skall begära biträde av polismyndigheten i o rten för

476

att verkställa förpassningen.

¬

background image

Om del bedöms kunnu ske utan fara för all den dömde avviker, får

SFS 1974: 202

polismyndighelen

förelägga

honom

all

inställa

sig

vid

kriminalvärdsanstalten i stället för att förpassa honom dit.

11 § Den som skall förpassas till k riminalvärdsanstalt för att undergå

påföljd får i a nslutning härtill tillfälligt förvaras i allmänt häkte eller
polisarrest, om det behövs med hänsyn till t ransportförhållandena.

12 § Om särskilda skäl föreligger med hänsyn till den dömdes

hälsotillstånd, arbets- eller utbildningsförhållanden eller andra

omständigheter, får kriminalvårdsstyrelsen på ansökan av den som
dömts till fängelse och icke är häktad bevilja uppskov med
verkställigheten under viss tid. högst sex månader från den dag då
domen enligt vad ovan är föreskrivet i denna lag får verkställas.

Föreligger synnerliga skäl får uppskov beviljas under ytterligare högst

sex månader. Kvinna som är havande eller ammar barn får beviljas

uppskov under tid som prövas skälig.

Uppskov får ej beviljas, om det finns skälig anledning antaga att den

dömde avviker. Uppkommer anledning till sådant antagande sedan

uppskov beviljats, skall beslutet återkallas.

Visar den dömde innan verkställigheten börjat att han givit in

ansökan om uppskov och har ej uppskov tidigare sökts i målet, skall

verkställigheten anstå i avvaktan pa kriminalvårdsstyrelsens beslut.

13 § Har någon dömts till fängelse och visar han innan

verkställigheten börjat att till Kungl. Maj;t ingivits ansökan att han av
nåd skall befrias fran straffet eller få detta utbytt mot böter eller

disciplinstraff, villkorlig dom. skyddstillsyn eller överlämnande till
särskild vård. skall, om han ej är häktad eller intagen i kriminalvårds-

anstalt samt nåd ej tidigare sökts i målet, verkställigheten anstå i
avvaktan pa Kungl. Maj:ts beslut med anledning av ansökningen.

Detta gäller dock ej. om det finns skälig anledning antaga att den

dömde avviker.

14§ Kungl. Maj:t äger för annat fall än som avses i 12 eller 13 §

meddela bestämmelser angående anstånd under högst sex månader
med verkställigheten av dom beträffande den som dömts till fängelse

och icke är häktad eller på annan grund intagen i krim inalvårdsanstalt.

15 § Om fängelse, ungdomsfängelse eller internering börjat

verkställas och högre rätt i stä llet dömer till annan av dessa påföljder

eller förlänger tiden för fängelse, skall verkställigheten fortsätta enligt
den tidigare domen till dess den dömde avger nöjdförklaring i fråga om
den nya domen eller denna på annan grund får verkställas.

16 § Bestämmelserna i 2-11 och 15 §§ äger motsvarande tillämpning

när domstol förordnar om återintagning i ansta lt av den som dömts till

ungdomsfängelse eller internering.

477

¬

background image

SFS 1974: 202

17 § Förordnas i dom pa skyddstillsyn om behandling i anst alt enligt

28 kap. 3§ brottsbalken, äger 2, 9-11 och 15 §§ motsvarande

tillämpning. I s ådant fall skall även 3 § äga motsvarande tillämpning,

om den dömde har avgivit nöjdförklaring enligt 38 kap. I tj

brottsbalken. Meddelas under prövotiden förordnande om sådan
behandling, äger bestämmelserna i 2-11 och 15 {?{} motsvarande

tillämpning.

18 § Häktas den som undergår fängelse, ungdomsfängelse, in­

ternering eller behandling i a nstalt enligt 28 kap. 3 § brottsbalken av

annan anledning än misstanke om brott, skall verkställigheten avbrytas.

Beräkning av strafftid m.m.

19 § Vid verks tällighet av fängelse räknas strafftiden, när den dömde
är häktad eller på ann an grund intagen i kri minalvårdsanstalt, från den

dag då domen får verkställas och i annat fall från den dag då den
dömde enligt 10 § intages i allmänt häkte eller kriminalvårdsanstalt
eller omhändertages av polismyndighet för förpassning.

Tid, under vilken den dömde hållits i häkte i målet efter del att

slutlig dom däri meddelades, skall räknas som tid varunder straffet

verkställts.

20 § För den som börjat undergå fängelse på viss tid skall

kriminalvårdsstyrelsen så snart det kan ske fastställa dagen för

strafftidens slut. �verstiger strafftiden fyra månader, skall styrelsen
även ange den eller de dagar, som är av betydelse för tillämpning av

bestämmelserna i brottsbalken om villkorlig frigivning, samt den

strafftid som då återstår.

När ändring i beslutet påkallas av omständigheterna, skall anmälan

därom göras till kriminalvårdsstyrelsen som har att förordna i ärendet.

21 § Förekommer till verkställighet fängelse i högst fyra månader,

skall vid beräkning av strafftiden omräkning ske till dagar, därvid

månad skall anses utgöra trettio dagar. Antalet dagar skall läggas till

den dag från vilken tiden räknas.

Skall tid för fängelse räknas efter månad eller år. skall den dag som

genom sitt tal i månaden motsvarar den från vilken strafftiden räknas
anses som slutdag. Finns ej motsvarande dag i slu tmånaden, skall den

månadens sista dag anses som slutdag. Ingår även dagar i tiden, skall

antalet dagar läggas till slutda gen för den övriga tiden.

�r tiden för fängelse bestämd endast i dagar, skall antalet dagar

läggas till de n dag från vilken tid en räknas.

Uppkommer vid beräkning av tid för fängelse del av månad, anses

månaden utgöra trettio dagar. Del av dag bortfaller.

478

22 § Har domstol enligt 33 kap. 5-7

brottsbalken förordnat att

¬

background image

fängelse skall anses verkställt till visst an tal dagar, skall först beräknas

SFS 1974: 202

slutdag utan avseende därpå och avdraget beräknas från den dagen.

Detsamma gäller i fråga om tid som enligt 19 |} an dra stycket skall

räkna.s som tid varunder straffet verkställts.

23 § Har avbrott ägt rum i verkst älligheten av fängelse, skall det antal

dagar avbrottet varat läggas till slutdagen.

Som avbrott anses icke att den som undergår fängelse häktas med

anledning av misstanke om brott.

Genom beslut enligt lagen (1974: 203) om kriminalvård i anstalt kan

bestämmas att viss lid icke skall inräknas i v erkställighetsliden. Därvid

äger första stycket motsvarande tillämpning.

24 § Har villkorligt medgiven frihet förklarats förverkad, skall
återstoden av straffet anses som nytt straff vid beräkning av tiden.

25 § Skall dom på fängelse verkställas sedan den dömde börjat
undergå annat sådant straff men innan han frigivits, skall strafftiderna

sammanläggas för bestämmande av slutdagen.

26 § Skall dom på fängelse och beslut om behandling i an stalt enligt
28 kap. 3 § brottsbalken verkställas samtidigt, skall behandlingen

övergå till fängelse i två månader. Har behandlingen påbörjats, när
domen på fängelse skall verkställas, avräknas tid motsvarande den

under vilken behandlingen pågått. Den lid av behandlingen, som skall

avräknas, anses vid beräkning av tid för villkorlig frigivning utgöra

fängelse.

Skall flera förordnanden om behandling i anstalt enligt 28 kap. 3 §

brottsbalken verkställas samtidigt, skall tiden för behandlingen

beräknas efter det förordnande som först börjat verkställas.

27 § Bestämmelserna i denna lag om beräkning av tid för fängelse

gäller i tillämp liga delar i fråga om tid för behandling i anstal t enligt 28

kap. 3 § brottsbalken och för ungdomsfängelse eller internering.

�vriga bestämmelser

28 § Beslut enligt denna lag m eddelas av kriminalvårdsstyrelsen.

Styrelsens beslut länder omedelbart till efterrättelse, om ej annat

förordnas.

29 § Talan mot kriminalvårdsstyrelsens beslut enligt denna lag föres

hos kammarrätten genom besvär.

Mot kammarrättens beslut i fråga so m avses i 12 § får talan ej föras.

479

¬

background image

SFS 1974:202

Om ikraftträdande av denna lag förordnar Kung!. Maj:t med

riksdagen.

CARL GUSTAF

LENNART GEIJER
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.