SFS 1981:212

810212.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1981:212

om ändring i Jagen (1974:202) om beräkning av strafftid

utkom från trycket

m.m.;

den Hapril 1981

Utfärdad den 2 april 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fr åga om lagen (1974; 202) om be­

räkning av strafftid m.m.''

dels att 16 och 27 §§ skall upphöra att gälla,

' Prop. 1980/81:76, JuU 25, rskr21 1.

" Senaste lydelse av

16 § 1979:692

27§".

341

.A,

'⬢ ⬢

¬

background image

SFS 1981:212

dels att 1-3, 8-10 samt 15 och 18 §§ skall ha nedan angivna lyde lse,
dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 26 §, av nedan angivna ly­

delse.

1

Dom på fängelse skall b efordras till verkställighet enligt denna lag.

Lagen gäller även i fråga om hur tid för sådan verkställighet skall beräk­
nas.

Vad i den na lag är föreskrivet om fängelse gäller även fängelse vilket

ålagts som förvandlingsstraff för böter.

2 §'' Har den som dömts till fängelse icke inom föreskriven tid fullföljt ta­
lan i måle t såvitt angår den ådömda påföljden, får domen verkställas i den­

na del utan hinder av att åklagare eller målsägande fullföljt talan mot do­
men.

Dom som avses i först a stycket får även i andra fall än som sägs där

verkställas utan hinder av att domen ej vunnit laga kraft. Härom är särskil t

stadgat.

3

Dom på fänge lse får även verkställas, om den dömde före fullföljds­

tidens utgång i den ordning som anges i denna lag avger förklaring att han

avstår från talan mot domen såvitt angår den ådömda påföljden och me d­
ger att den får verkställas (nöjdförklaring).

8 §® Nöjdförklaring som avgivits enligt denna lag får icke återtagas . Har

den dömde fullföljt talan mot domen i vad han därig enom dömts till fängel­
se, skall denna talan anses återkallad genom nöjdförklaringen.

9

�r den som skall undergå fängelse häktad eller är han intagen i k ri­

minalvårdsanstalt för undergående av påföljd i annat mål när domen får

verkställas, skall styresmannen vid den kriminalvårdsanstalt där han är in­

tagen eller föreståndare n för det häkte eller chefen för den rättspsykiatri­

ska klinik där han förvaras eller, om han hålles i militärhäkte, den befatt­
ningshavare som har uppsikt öv er häktet omedelbart befordra domen til l
verkställighet.

Förvaras den som är häktad i målet e j i kri minalvårdsanstalt, skall han

for verkställighet förpassas till sådan anstalt.

�r den dömde häktad i annat mål när domen får verkställas och förva ras

han ej i kriminalvårdsanstalt, får verkställigheten påbörjas där han förva­

ras.

10 §® �r den som skall undergå fängelse ick e häktad eller intage n i kr imi­

nalvårdsanstalt när domen enligt 2 § första stycket får verkställas, skall kri­

minalvårdsstyrelsen förelägga honom a tt senast viss dag inställa sig vid

den kriminalvårdsanstalt, där domen skall verkställas.

342

^ Senas te lydelse

Senaste lydelse

Senaste lydelse

Senaste lydelse

^ Senas te lydelse

^ Sen aste lydelse

1979:692.
1979:692.
1979:692.

1979:692.

1979:692,

1979:692.

¬

background image

Kan det befaras att den dömde avviker eller efterkommer han icke före-

SFS 1981:212

läggande enligt första stycket, skall polismyndigheten i den ort där han vis­
tas på begäran av kriminalvårdsstyrelsen låta förpas sa honom till anstal­

ten.

Avger den dömde nöjdförklaring inför styresman vid kriminalvårdsan­

stalt eller föreståndare för allmänt häkte, skall den som tager emot förkla­

ringen omedelbart befordra domen till verkställighet. Avger den dömde

nöjdförklaring inför polismyndighet eller befattningshavare vid f örsvars­
makten, skall den som tager emot förklaringen låta förpassa den dömde till
kriminalvårdsanstalt enligt bestämmelser som kriminalvårdsstyrelsen

meddelar. Befattningshavare vid f örsvarsmakten skall begära biträde av
polismyndigheten i orten för att verkställa förpassningen.

Om det bedöms kunna ske utan fara för att den dömde avviker, får polis­

myndigheten förelägga honom att inställa sig vid krim inalvårdsanstalten i

stället för att f örpassa honom dit.

15 §® Om fängelse börjat verkställas och högre rätt förlänger tiden, skall

verkställigheten fortsätta enligt den tidigare domen till dess den dömde av­

ger nöjdforklaring i fråga om den nya domen eller denna på ann an grund

får verkställas.

18 § '" Häktas den som undergår fängelse av annan anledning än misstan­

ke om brott, skall verkställigheten avbrytas.

26 §" Om den dömde har varit intagen för verkställighet av en dom på

fängelse före den dag från vilken strafftiden enligt 19 § skall räknas, får kri­

minalvårdsstyrelsen förordna att den tid under vilken han sålunda har varit

berövad friheten skall inräknas i ve rkställighetstiden.

Denna lag träd er i kraft den 1 juli 1981. �ldre bestämmelser gäller fort­

farande i fråga om den som efter ikraftträdandet undergår eller skall under­
gå internering i anstalt.

På regeringens vägnar

H�&KAN WINBERG

Johan Munck

(Justitiedepartementet)

® Senaste lydelse 1979: 692.

Senaste lydelse 1979:692.

" Förutvarande 26§ upphävd genom 1979: 692.

343

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.