SFS 1993:202 Lag om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m. m.

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård / SFS 1993:202 Lag om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m. m.
SFS 1993_202 Lag om ändring i lagen (1974_202) om beräkning av strafftid m. m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:202

Utkom från trycket
den 27 april 1993

Lag
om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid
m. m.;

utfärdad den 15 april 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 20 och 22 §§ lagen (1974:202) om

beräkning av strafftid m. m.2 skall ha följande lydelse.

20 § För den som har börjat avtjäna fängelse på viss tid skall Kriminal-
vårdsstyrelsen så snart det kan ske fastställa dagen för strafftidens slut. Om
strafftiden överstiger två månader skall styrelsen därvid även fastställa den
tidigaste tidpunkt då villkorlig frigivning kan komma i fråga samt tidpunk-

ten för prövotidens utgång. �r det fråga om ett sådant fall som avses i 26
kap. 9 § första stycket brottsbalken, skall i stället den eller de dagar anges,
som är av betydelse för tillämpningen av bestämmelserna om sådan frigiv-
ning, samt den strafftid som då återstår.

När omständigheterna ger anledning till det, skall ett beslut enligt första

stycket ändras.

22 § Har domstol enligt 33 kap. 5 och 6 §§ brottsbalken förordnat att
fängelse skall anses verkställt till visst antal dagar, skall först beräknas
slutdag utan avseende därpå och avdraget beräknas från den dagen. Det-

1

Prop. 1992/93:4. bet. 1992/93: JuU 19, rskr. 1992/93:223.

2

Lagen omtryckt 1990: 1010.

666

background image

SFS 1993:202

samma gäller i fråga om tid som enligt 19 § andra stycket skall räknas som
tid varunder straffet verkställts.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Fredrik Wersäll
(Justitiedepartementet)

667

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.