SFS 1998:603 Lag om verkställighet av sluten ungdomsvård

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård / SFS 1998:603 Lag om verkställighet av sluten ungdomsvård
980603.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om verkställighet av sluten ungdomsvård;

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Allmänna bestämmelser

1 § Denna lag avser verkställighet av sluten ungdomsvård enligt 31 kap.
1 a § brottsbalken. Verkställigheten av sluten ungdomsvård skall ske vid
sådana särskilda ungdomshem som avses i 12 § lagen (1990:52) med
särskilda bestämmelser om vård av unga.

2 § Verkställigheten av sluten ungdomsvård skall utformas så att den
dömdes anpassning i samhället främjas och att de skadliga följderna av
frihetsberövandet motverkas.

3 § Statens

institutionsstyrelse

ansvarar

för

verkställigheten.

Verkställigheten skall planläggas och genomföras i nära samarbete med
socialnämnden i den dömdes hemort.

Intagning m.m.

4 § Verkställigheten inleds genom att den dömde tas in i ett sådant särskilt
ungdomshem som avses i 1 §.

5 § Verkställigheten får inledas om den dömde inte inom föreskriven tid
har överklagat domen när det gäller påföljden. Detta gäller även om
åklagare eller målsägande har överklagat domen.

6 § Verkställigheten får inledas omedelbart, om den dömde före
överklagandetidens utgång förklarar att han avstår från att överklaga domen
när det gäller påföljden och medger att påföljden får verkställas
(nöjdförklaring).

Nöjdförklaring får lämnas inför
1. chefen för häktet, av den som är häktad,

1

Prop. 1997/98:96, bet. 1997/98:JuU21, rskr. 1997/98:275.

Svensk författningssamling

SFS 1998:603
Utkom från trycket
den 24 juni 1998

background image

SFS 1998:603

2. den som förestår vården vid ett särskilt ungdomshem, av den som är

intagen i ett sådant hem,

3. en polismyndighet.
Nöjdförklaring enligt andra stycket 1 eller 2 får lämnas även inför en

annan tjänsteman vid ett häkte eller ett särskilt ungdomshem som har
förordnats att ta emot en sådan förklaring.

En tjänsteman som avses i andra stycket 1 eller 2 eller tredje stycket skall

så snart det kan ske upplysa den dömde om att han har rätt att lämna en
sådan förklaring samt om när och hur det kan ske. En sådan tjänsteman är
vidare skyldig att den dag, då nöjdförklaring först kan lämnas, fråga om den
dömde vill lämna en sådan förklaring.

7 § När nöjdförklaring lämnas skall ett vittne närvara. Den som har tagit
emot förklaringen skall göra en anteckning om det på domen eller på rättens
bevis om målets utgång, såvitt rör den dömde (domsbevis). Anteckningen
skall undertecknas av mottagaren, den dömde och vittnet.

8 § En nöjdförklaring gäller endast om den dömde har haft betänketid till
andra dagen efter den dag då domen avkunnades för honom vid rätten eller
på annat sätt delgavs honom och om den som skall ta emot förklaringen har
tillgång till domen eller domsbevis. Den dömde skall ges tillfälle att under
betänketiden samråda med sin försvarare.

En nöjdförklaring som har lämnats enligt denna lag får inte tas tillbaka.

Har den dömde överklagat domen när det gäller påföljden, skall
överklagandet anses återkallat genom nöjdförklaringen.

Lämnar den dömde nöjdförklaring inför en sådan tjänsteman som avses i

6 § andra stycket 1 eller 2 eller tredje stycket, skall denne omedelbart se till
att domen verkställs. Lämnar den dömde nöjdförklaring inför en
polismyndighet, skall den som tar emot förklaringen se till att den dömde
förpassas till det särskilda ungdomshem där verkställigheten skall ske.

9 § När domen får verkställas skall Statens institutionsstyrelse förelägga
den dömde att senast en viss dag inställa sig vid det särskilda ungdomshem
som styrelsen bestämmer. Statens institutionsstyrelse skall se till att
intagning sker så snart som möjligt efter det att domen får verkställas.

Om den dömde inte rättar sig efter eller inte kan nås av ett föreläggande

enligt första stycket, skall polismyndigheten i den ort där han vistas på
begäran av Statens institutionsstyrelse förpassa honom till hemmet.

Den dömde får i väntan på förpassning förvaras i häkte eller i polisarrest,

om det är nödvändigt för att förpassningen skall kunna genomföras.

10 § �r den dömde, när domen får verkställas, häktad eller intagen på ett
särskilt ungdomshem med stöd av lagen (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga, skall häktet eller det särskilda
ungdomshemmet omedelbart se till att domen verkställs och att den dömde
omedelbart förpassas till det särskilda ungdomshem som Statens
institutionsstyrelse betämmer.

background image

SFS 1998:603

11 § I fråga om beräkning av den tid som verkställigheten skall pågå, skall
19, 21�23 och 25 §§ lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.
tillämpas på motsvarande sätt.

Så snart domen på sluten ungdomsvård har börjat verkställas, skall

Statens institutionsstyrelse fastställa dagen för verkställighetens slut.
Styrelsen skall fastställa en ny sådan slutdag om omständigheterna ger
anledning till det.

Genomförande av verkställigheten

12 § Den dömde skall ges nödvändig vård och behandling och ges tillfälle
till utbildning, aktiviteter, förströelse, fysisk träning och vistelse utomhus.

13 § Den dömde får hindras att lämna det särskilda ungdomshemmet och i
övrigt underkastas den begränsning av rörelsefriheten som är nödvändig för
att verkställigheten skall kunna genomföras. Den dömdes rörelsefrihet får
också inskränkas, när det behövs av hänsyn till andra intagnas eller
personalens säkerhet.

14 §

Verkställigheten skall inledas på en låsbar enhet. Så snart

förhållandena medger det, skall den dömde ges möjlighet till vistelse under
öppnare former.

Frågan om den dömde kan ges möjlighet till vistelse under öppnare

former skall prövas fortlöpande, dock minst en gång varannan månad.

15 § Vad som sägs i 16, 17, 19 och 20 §§ lagen (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga skall gälla även för den som är föremål för
verkställighet av sluten ungdomsvård.

16 § Den dömde har rätt att ringa och ta emot telefonsamtal och ta emot
besök i den utsträckning det lämpligen kan ske. Den dömde får dock
förvägras telefonsamtal och besök, om det kan äventyra säkerheten vid det
särskilda ungdomshemmet eller kan motverka hans anpassning i samhället
eller annars vara till skada för honom eller någon annan.

17 § Om det är särskilt påkallat av att den dömde uppträder våldsamt eller
är så påverkad av berusningsmedel att han inte kan hållas till ordningen, får
han hållas avskild från de övriga vid hemmet under förutsättning att han står
under fortlöpande uppsikt av personalen. Han får dock inte hållas i sådan
avskildhet längre tid än som är absolut nödvändigt och inte i något fall
under längre tid än 24 timmar i följd.

18 § Den dömde skall tillåtas att vistas utanför det särskilda
ungdomshemmet i den utsträckning som kravet på samhällsskydd medger,
om det bedöms lämpligt för att främja hans anpassning i samhället eller det
annars finns särskilda skäl. Därvid skall de villkor ställas som kan anses
nödvändiga.

Tid för vistelse utanför det särskilda ungdomshemmet enligt första stycket

skall räknas in i verkställighetstiden.

background image

SFS 1998:603

Bestämmelser om hälso- och sjukvård

19 § Om den dömde behöver hälso- och sjukvård, skall han vårdas enligt
de anvisningar som ges av läkare. Kan nödvändig undersökning och
behandling inte lämpligen genomföras vid det särskilda ungdomshemmet,
bör den allmänna sjukvården anlitas. Om det behövs, får den dömde föras
över till ett allmänt sjukhus. Får någon som tillhör hälso- och
sjukvårdspersonalen och är verksam vid ett särskilt ungdomshem kännedom
om att den dömde har en sådan smittsam sjukdom som enligt
smittskyddslagen (1988:1472) utgör en samhällsfarlig sjukdom, skall den
som förestår vården vid hemmet underrättas, om det inte står klart att det
inte finns risk för smittspridning. Föreskrifter om psykiatrisk tvångsvård ges
i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.

Om det finns anledning till det, skall den som enligt första stycket vistas

utanför det särskilda ungdomshemmet stå under bevakning eller vara
underkastad särskilda föreskrifter. Tiden för sådan vistelse skall räknas in i
verkställighetstiden.

I fråga om behandlingen av den som har förts över till en sådan

sjukvårdsinrättning som avses i 6 § första stycket andra meningen lagen om
rättspsykiatrisk vård för frivillig psykiatrisk vård, tillämpas föreskrifterna i
18�24 §§ lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård samt bestämmelsen
i 8 § andra stycket lagen om rättspsykiatrisk vård om befogenhet för Statens
institutionsstyrelse att besluta om särskilda restriktioner.

Polishandräckning

20 § Polismyndigheten skall på begäran av den som förestår vården vid ett
särskilt ungdomshem lämna biträde för att söka efter och hämta tillbaka den
som dömts till sluten ungdomsvård om den dömde avvikit eller för att
ombesörja förflyttning av honom.

Underrättelse till målsägande

21 § Om den dömde undergår sluten ungdomsvård för ett brott som har
riktat sig mot någons liv, hälsa, frihet eller frid, skall målsäganden tillfrågas
om han eller hon vill bli underrättad om vid vilket särskilt ungdomshem den
dömde befinner sig samt om han förflyttas, vistas utanför det särskilda
ungdomshemmet eller rymmer.

Underrättelse om en planerad vistelse utanför det särskilda

ungdomshemmet behöver inte lämnas, när en underrättelse på grund av
beslutad bevakning eller andra förhållanden framstår som uppenbart
obehövlig. Detsamma gäller när en underrättelse på goda grunder kan antas
allvarligt äventyra den dömdes egen säkerhet.

Underrättelse till målsägande skall lämnas så tidigt som möjligt och

utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna i det
enskilda fallet.

background image

SFS 1998:603

�vriga bestämmelser

22 § Beslut enligt denna lag fattas av Statens institutionsstyrelse. I frågor
som avses i 14 och 18 §§ skall samråd ske med socialnämnden i den
dömdes hemort om det inte är uppenbart obehövligt.

Beslut i frågor enligt denna lag gäller omedelbart, om inte något annat

förordnas.

23 § Beslut av Statens institutionsstyrelse enligt denna lag i särskilda fall
får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

LAILA FREIVALDS
(Justitiedepartementet)

background image

SFS 1998:603

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.