SFS 2003:419 Lag om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård / SFS 2003:419 Lag om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård
030419.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av
sluten ungdomsvård;

utfärdad den 12 juni 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 14 och 17 §§ lagen (1998:603) om

verkställighet av sluten ungdomsvård skall ha följande lydelse.

14 §

Verkställigheten skall inledas på en låsbar enhet. Så snart förhållan-

dena medger det, skall den dömde ges möjlighet till vistelse under öppnare
former.

Frågan om den dömde kan ges möjlighet till vistelse under öppnare for-

mer skall prövas fortlöpande, dock minst en gång varannan månad.

Om det krävs med hänsyn till den dömdes speciella behov av vård, hans

eller hennes säkerhet eller övriga intagnas säkerhet får en dömd som vårdas
på en låsbar enhet hindras från att träffa andra intagna (vård i enskildhet). En
fråga om vård i enskildhet skall prövas fortlöpande och alltid omprövas
inom sju dagar från senaste prövning.

17 §

Om det är särskilt påkallat av att den dömde uppträder våldsamt eller

är så påverkad av berusningsmedel att han eller hon inte kan hållas till ord-
ningen, får den dömde hållas i avskildhet under förutsättning att han eller
hon står under fortlöpande uppsikt av personalen. Den dömde får dock inte
hållas i sådan avskildhet längre tid än som är absolut nödvändigt och inte i
något fall under längre tid än 24 timmar i följd.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Nils

Cederstierna

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2002/03:53, bet. 2002/03:SoU15, rskr. 2002/03:225.

SFS 2003:419

Utkom från trycket
den 23 juni 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.