SFS 2005:489 Lag om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård / SFS 2005:489 Lag om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård
050489.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av
sluten ungdomsvård;

utfärdad den 9 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (1998:603) om verkstäl-

lighet av sluten ungdomsvård skall införas en ny paragraf, 11 a §, av föl-
jande lydelse.

11 a § Tid för vistelse utanför det särskilda ungdomshemmet med stöd av
4 kap. 29 eller 31 § lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brott-
mål skall räknas in i verkställighetstiden.

Denna lag träder i kraft den 1juli 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Annika Lowén
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2004/05:144, bet. 2004/05:JuU33, rskr. 2004/05:275.

SFS 2005:489

Utkom från trycket
den 17 juni 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.