SFS 2006:935 Lag om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård / SFS 2006:935 Lag om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård
060935.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av
sluten ungdomsvård;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 21 § lagen (1998:603) om verk-

ställighet av sluten ungdomsvård skall ha följande lydelse.

21 §

Om den dömde undergår sluten ungdomsvård för ett brott som har

riktat sig mot någons liv, hälsa, frihet eller frid, skall målsäganden tillfrågas
om han eller hon vill bli underrättad om följande:

1. vid vilket särskilt ungdomshem den dömde befinner sig,
2. när den dömde friges,
3. om den dömde förflyttas,
4. om den dömde vistas utanför det särskilda ungdomshemmet, och
5. om den dömde rymmer.
Underrättelse om en planerad vistelse utanför det särskilda ungdomshem-

met behöver inte lämnas, när en underrättelse på grund av beslutad bevak-
ning eller andra förhållanden framstår som uppenbart obehövlig. Detsamma
gäller när en underrättelse på goda grunder kan antas allvarligt äventyra den
dömdes egen säkerhet.

Underrättelse till målsägande om frigivning skall lämnas i lämplig tid före

frigivningen. I andra fall skall underrättelsen lämnas så tidigt som möjligt.
Underrättelsen skall utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till om-
ständigheterna i det enskilda fallet. Underrättelsen skall innehålla informa-
tion om de regler som gäller för meddelande av besöksförbud enligt lagen
(1988:688) om besöksförbud.

Denna lag träder i kraft den 15 november 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Annika Lowén
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:166, bet. 2005/06:JuU19, rskr. 2005/06:293.

SFS 2006:935

Utkom från trycket
den 28 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.