SFS 2011:491 Lag om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård / SFS 2011:491 Lag om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård
110491.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av
sluten ungdomsvård;

utfärdad den 12 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 21 § lagen (1998:603) om verkstäl-

lighet av sluten ungdomsvård ska ha följande lydelse.

21 §

2

Om den dömde undergår sluten ungdomsvård för ett brott som har

riktat sig mot någons liv, hälsa, frihet eller frid, ska målsäganden tillfrågas
om han eller hon vill bli underrättad om följande:

1. vid vilket särskilt ungdomshem den dömde befinner sig,
2. när den dömde friges,
3. om den dömde förflyttas,
4. om den dömde vistas utanför det särskilda ungdomshemmet, och
5. om den dömde rymmer.
Underrättelse om en planerad vistelse utanför det särskilda ungdomshem-

met behöver inte lämnas, när en underrättelse på grund av beslutad bevak-
ning eller andra förhållanden framstår som uppenbart obehövlig. Detsamma
gäller när en underrättelse på goda grunder kan antas allvarligt äventyra den
dömdes egen säkerhet.

Underrättelse till målsägande om frigivning ska lämnas i lämplig tid före

frigivningen. I andra fall ska underrättelsen lämnas så tidigt som möjligt.
Underrättelsen ska utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till om-
ständigheterna i det enskilda fallet. Underrättelsen ska innehålla information
om de regler som gäller för meddelande av kontaktförbud enligt lagen
(1988:688) om kontaktförbud.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Göran Nilsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:45, bet. 2010/11:JuU5, rskr. 2010/11:236.

2 Senaste lydelse 2006:935.

SFS 2011:491

Utkom från trycket
den 24 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.