SFS 2011:735 Lag om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård / SFS 2011:735 Lag om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård
110735.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av
sluten ungdomsvård;

utfärdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1998:603) om verk-

ställighet av sluten ungdomsvård

dels att nuvarande 18 a § ska betecknas 17 a §,
dels att 3, 18 och 22 §§ samt den nya 17 a § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 18 a och 18 b §§, av föl-

jande lydelse.

3 §

Statens institutionsstyrelse ansvarar för verkställigheten. Verkstäl-

ligheten ska planläggas och genomföras efter samråd med socialnämnden i
den dömdes hemort. En individuellt utformad verkställighetsplan ska upp-
rättas för den dömde.

17 a §

2

Den dömde är, om inte annat motiveras av medicinska eller lik-

nande skäl, skyldig att efter uppmaning lämna blod-, urin-, utandnings-,
saliv- eller svettprov för kontroll av om han eller hon är påverkad av narko-
tika, alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel, sådant medel som
avses i 1 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller
sådan vara som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälso-
farliga varor, om det kan misstänkas att den dömde är påverkad av något
sådant medel eller någon sådan vara.

18 §

Den dömde ska tillåtas att vistas utanför det särskilda ungdoms-

hemmet i den utsträckning som kravet på samhällsskydd medger, om det
bedöms lämpligt för att främja hans eller hennes anpassning i samhället eller
det finns andra särskilda skäl. Ett tillstånd att vistas utanför det särskilda
ungdomshemmet ska förenas med de villkor som behövs.

Vid vistelse utanför det särskilda ungdomshemmet får elektroniska hjälp-

medel användas för att kontrollera villkor som ställts om var den dömde ska
befinna sig.

Tid för vistelse utanför det särskilda ungdomshemmet enligt första stycket

ska räknas in i verkställighetstiden.

1 Prop. 2010/11:107, bet. 2010/11:JuU25, rskr. 2010/11:284.

2 Senaste lydelse av tidigare 18 a § 2007:1314.

SFS 2011:735

Utkom från trycket
den 21 juni 2011

background image

2

SFS 2011:735

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

18 a §

Under den senare delen av verkställigheten ska den dömde genom

konkreta åtgärder förberedas för ett liv i frihet.

18 b §

En kontroll- eller tvångsåtgärd enligt denna lag får användas endast

om den står i rimlig proportion till syftet med åtgärden.

22 §

Beslut enligt denna lag fattas av Statens institutionsstyrelse. I frågor

som avses i 14 och 18 §§ ska Statens institutionsstyrelse höra socialnämnden
i den dömdes hemort om det inte är uppenbart obehövligt.

Beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte något annat förordnas.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Göran Nilsson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.