SFS 2017:280 Lag om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift / SFS 2017:280 Lag om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift
170280.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:676) om statlig
ålderspensionsavgift;

utfärdad den 13 april 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (1998:676) om statlig

ålderspensionsavgift ska ha följande lydelse.

2 §

2

Avgiften utgör 10,21 procent av ersättning i form av

1. sjukpenning och rehabiliteringspenning enligt 24�28 och 31 kap. social-

försäkringsbalken samt arbetsskadesjukpenning enligt 40 kap. nämnda balk
eller motsvarande ersättning som utgetts enligt nämnda balk eller annan för-
fattning eller på grund av regeringens förordnande, i den utsträckning ersätt-
ningen trätt i stället för en försäkrads inkomst av anställning enligt 59 kap.
8�11 §§ socialförsäkringsbalken eller inkomst av annat förvärvsarbete enligt
59 kap. 14 § första stycket 1�3 nämnda balk,

2. föräldrapenningsförmåner enligt 11�13 kap. socialförsäkringsbalken,
3. närståendepenning enligt 47 kap. socialförsäkringsbalken,
4. ersättning enligt 20 § lagen (1991:1047) om sjuklön,
5. livränta enligt 41�44 kap. socialförsäkringsbalken eller annan motsva-

rande livränta som bestäms med tillämpning av 41 och 42 kap. nämnda balk,

7. vårdbidrag enligt 22 kap. socialförsäkringsbalken, i den utsträckning bi-

draget inte är ersättning för merkostnader,

8. dagpenning från arbetslöshetskassa,
10. aktivitetsstöd till den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program,
14. ersättning till deltagare i teckenspråksutbildning för vissa föräldrar

(TUFF),

15. dagpenning till totalförsvarspliktiga som tjänstgör enligt lagen

(1994:1809) om totalförsvarsplikt och till andra som får dagpenning enligt de
grunder som gäller för totalförsvarspliktiga, samt

16. bidrag från Sveriges författarfond och Konstnärsnämnden i den ut-

sträckning som regeringen så föreskriver.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för utbildningsbidrag för doktoran-

der som lämnas senast den 30 juni 2022.

1 Prop. 2016/17:50, bet. 2016/17:UbU12, rskr. 2016/17:208.

2 Senaste lydelse 2010:1271.

SFS 2017:280

Utkom från trycket
den 25 april 2017

background image

2

SFS 2017:280

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.