SFS 1976:98

760098.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1976: 98

om äEdrmg i reglementet (1959: 293) angående allmänna utkom f rån tr ycket

pensionsfondens förvaltning;

den 3o mars i976

utfärdad den 18 mars 1976.

Enligt riksdagens beslufi föreskrives i fråga om reglementet (1959;

293) angående allmänna pensionsfondens förvaltning^

dels att i A—6, 1 0, 14, 15, 19, 20, 22, 24 och 26 §§ ordet "Konungen"

skall bytas ut mot "regeringen",

dels att 1 och 12 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

1

De penningmedel, som enligt 19 kap. 5 § lagen (1962: 381) om

allmän försäkring skola ingå till allmänna pensionsfonden, skola på
sätt nedan stadgas förvaltas av fyra särskilda styrelser, benämnda förs­

ta, andra, tredje och fjärde fondstyrelserna, därvid dock de medel som
överföras till fjärde fondstyrelsens förvaltning få uppgå till högst en

miljard kronor.

12

Envar av första, andra och tredje fondstyrelserna må placera

de under styrelsens förvaltning stående medlen,

1. i obligationer utfärdade av staten, kommun eller därmed jämförlig

samfällighet, Sveriges allmänna hypoteksbank. Konungariket Sveriges
stadshypotekskassa. Svenska bostadskreditkassan. Svenska skeppshypo-

tekskassan eller Skeppsfartens sekundärlånekassa eller av kreditaktiebo­
lag som enligt vad därom finnes stadgat står under tillsyn av bankin­
spektionen;

2. i o bligationer garanterade av staten, kommun eller därmed jämför­

lig samfällighet;

3. i obligationer och andra för den allmänna rörelsen avsedda för­

skrivningar som offentligen utbjudits av svenskt bankaktiebolag eller
Sveriges investeringsbank aktiebolag med undantag av konvertibla
skuldebrev och skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning;

4. i andra skuldförbindelser utfärdade av staten, kommun eller där­

med jämförlig samfällighet, riksbanken, bankaktiebolag, sparbank, cen­
tralkassa för jordbrukskredit eller annan kreditinrättning, som regeringen

godkänner, eller av bolag, förening eller stiftelse som i 2 § första stycket
1 sägs, såvida staten, kommun eller därmed jämförlig samfällighet iklätt

sig borgen för förbindelserna;

5. i skuldförbindelse utfärdad av annan fondstyrelse;
6. efter hörande av riksförsäkringsverket i skuldförbindelse utfärdad

av företag, som har till syfte att befordra folkhälsan eller att medverka

1 Prop. 1975/76: 100 bil. 1 och 108, NU 34, rskr 174.

2 Senaste lydelse av

4 § 1973: 503

6 § 1973: 503

14 § 1973: 934 (jfr 1973: 503)

15 § 1967: 345 O'fr 1967: 346)

19 § 1967: 345 (jfr 1967: 346).

3 Senaste lydelse 1974: 398.

I' Senaste lydelse 1973: 503.

163

¬

background image

\

v..--

SFS 1976: 98

till förhindrande av nedsättning av arbetsförmåga eller till förbättring av

sådan förmåga och som enligt styrelsens prövning anses erbjuda godtag­

bar säkerhet; samt

7. i fordran hos kreditinrättning i enlighet med vad nedan är stad­

gat om återlån.

Fjärde fondstyrelsen må placera de under styrelsens förvaltning stå­

ende medlen

1. i aktier i svenskt aktiebolag med undantag av aktiebolag, som dri­

ver bank- eller försäkringsrörelse; samt

2. i sådana konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med

optionsrätt till nyteckning som utfärdats av aktiebolag som avses i 1 i

detta stycke.

I den mån så erfordras för en tillfredsställande betalningsberedskap

eller eljest för tillgodoseende av kravet på ändamålsenlig förvaltning må
fondmedel även innestå hos riksbanken, bankaktiebolag eller postgirot.

Denna lag träder i k raft den 1 april 1976.

Vid tillämpningen av 4, 6, 12, 14 och 19 §§ i den nya lydelsen skall

med sådant beslut av regeringen som där sägs jämställas beslut som
före den 1 januari 1975 har fattats av Konungen.

På regeringens vägnar

G. E. STRÄNG

Edmund Gabrielsson

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.