SFS 1991:1091

911091.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:1091 Lag

Utkom från trycket

oiH ändring I lagcn (1 983:1092) med reglemente for

den 28 juni 1 991

allmänna pensionsfonden;

utfärdad den 20 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1983:1092) med
reglemente for allmänna pensionsfonden

dels att 16, 17, 25, 42 och 43 §§ skall ha fö ljande lydelse,
dels att det i lagen skall foras in en ny paragraf, 12 a §, av följande

lydelse.

12 a § En fondstyrelse får handla med optioner och terminer eller andra

likartade finansiella instrument för att effek tivisera förvaltningen av f on­
dens tillgångar eller fÖr att skydda fondens tillgångar mot valutakursförlus-

ter eller andra risker.

16

Fondstyrelsernas räkenskapsår är kalenderår.

Varje fondstyrelse skall före den 1 april varje år redovisa fÖr sin förvalt­

ning under föregående räkenskapsår genom att lämna förvaltningsberättel­

se med resultatr äkning samt balansräkning avseende ställningen vid årets

utgång.

1 b alansräkningen skall tillgångarna tas upp till anskaffningskostnaden.

En osäker fordran skall dock tas upp till det belopp som kan beräknas
komma att inflyta. En vär delös fordran får inte tas upp som till gång.

1898

' Prop. 1990/91: 186. NU43. rskr. 382.

' Senaste lydelse 1987:1326.

I; ^

¬

background image

i'- '

Till förvaltningsberättelsen skall också fogas resultaträkning och balans-

spg 1991:1091

räkning som är uppställda efter reala principer.

17

Första-tredje fondstyrelserna skall årligen gemensamt göra en

sammanställning av övriga fondstyrelsers verksamhetsberättelser.
Sammanställningen skall överlämnas till regeringen före den 1 maj året
efter räkenskapsåret.

Regeringen skall överlämna sammanställningen och fondstyrelsernas

verksamhetsberättelser till riksdagen senast den 15 oktober samma år.

25 § Sedan revisionsberättelsen har kommit fondstyrelsen till handa,

skall styrel sen gena st överlämna förvaltningsberättelsen och revisionsbe­

rättelsen till reger ingen, som senast den 15 oktober samma år skall avgöra

frågan om fa stställelse av balansräkningen.

42 §•• Riksförsäkringsverket och riksrevisionsverket skall årligen avge

utlåtande över fjärde och femte fondstyrelsernas samt löntagarfondstyrel­

sernas förvaltning av medel. Utlåtandena skall överlä mnas till regeri ngen

före den 15 ma j året efter räkenskapsåret.

43 § ' Föreskrifterna i 5 § andra stycket, 7 - 10 § , 12 a §, 14 §, 15 §, 15
a § första stycket, 16 § samt 22 — 25 §§ gäller också i fråga om fjärde och
femte fondstyrelserna samt löntagarfondstyrelserna.

Denna lag träder i kraf t den 1 augusti 1991.

På regeringens vägnar

ERIKÅSBRINK

Håkan Klahr

(Finansdepartementet)

'Senaste lydelse 1987:1326.

•" Senaste lydelse 1988:747.

^ Senaste lydelse 1988:747.

¬

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.