SFS 1991:993

910993.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:993

om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för

Utkom frän trycket

allmänna pensionsfonden;

den 27 juni 1991

utfärdad den 13 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i 12 § lagen (1983:1092) med

reglemente för allmänna pensionsfonden'^ orden "svenska fondkommis-

sionsbolag" skall bytas ut mot "värdepappersbolag".

1. Denna lag träder i kra ft den 1 augusti 1991.

2. Vad som i 12 § sägs om värdepappersbolag skall också gälla sådant

svenskt fondkommissionsbolag som med stöd av punkt 3 i övergångsbe­
stämmelserna till lagen (1991:981) om värdepappersrörelse driver rörelse
enligt fondkommissionslagen (1979:748).

På regeringens vägnar

ERIK �&SBRINK

Håkan Klahr

(Finansdepartementet)

' Prop. 1990/91; 142, NU37, rskr. 349.

' Senaste lydelse av 12 § 1989:1038.

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.