SFS 1992:552

920552.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:552

om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för

Utkom från trycket

Allmänna pensionsfonden;

den 17 juni 1992

utfärdad den 4 juni 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 14 och 37 §§ lagen (1983; 1092)

med reglemente för Allmänna pensionsfonden^ skall ha följande lydelse.

14 § Om det är uppenbart att Allmänna pensionsfonden annars skulle

lida en avsevärd förlust får en fondstyrelse, i avsikt att skydda en fordran,

på offentlig auktion eller på en svensk eller utländsk börs, en auktoriserad
marknadsplats eller någon annan reglerad marknad köpa in egendom som

är utmätt eller pantsatt för fordringen eller överta egendom som betalning

för fordringen. Egendom som förvärvats på detta sätt skall avyttras så

snart det är lämpligt och senast då det kan ske utan förlust.

37 § Fjärde och femte fondstyrelserna får vardera inte förvärva så

många vid en svensk eller utländsk börs, en auktoriserad marknadsplats

eller någon annan reglerad mark nad noterade aktier i ett svenskt aktiebo­
lag att dessa uppgår till mer än tio procent av samtliga aktier i bolaget eller,
om aktierna har olika röstvärde, att röstetalet för aktierna uppgår till mer
än tio procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Denna lag trä der i kraft den 1 jan uari 1993 eller den tidigare dag som

regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

ANNE WIBBLE

Håkan Klahr

(Finansdepartementet)

' Prop. 1991/92:113, NU26, rskr. 321.

' Lagen omtryckt 1991:1857.

1105

¬

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.