SFS 1989:1038

891038.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1989: KOiJS Lag

Utkom från trycket

OEH ämdrinig i lagern (1983:10)92) med reglemente för

den 27 december 1989

utfardad den 18 december 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 12 § lagen (1983:1092) med

reglemente för allmänna pensionsfonden skall ha följande lydelse.

12

Vaije fondstyrelse får placera de medel som styrelsen förvaltar

1. i obligationer utf ärdade av staten, kommuner eller därmed jämförli­

ga samfälligheter, Sveriges allmänna hypoteksbank, Konungariket Sveri-

' Prop. 1989/90:27, NU 12. rskr. 92.

1958

= Senaste lydelse 1988:1545.

¬

background image

ges stadshypotekskassa, Svenska bostadskreditkassan, Svenska skeppshy-

SFS 1989:1038

potekskassan eller Skeppsfartens sekundärlånekassa eller av kreditaktie­
bolag som står under tillsyn av ba nkinspektionen,

2. i obligationer garanterade av staten, kommuner eller därmed jämför­

liga samfäll igheter,

3. i obligationer och andra för den allmänna rörelsen avsedda skuldför­

bindelser som har offentligen utbjudits av svenska bankaktiebolag, svens­
ka fondkommmissionsbolag, Sveriges investeringsbank aktiebolag eller

Nordiska investeringsbanken med undantag av konvertibla skuldebrev,

skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning och sådana obligatio­

ner med längre löptid än ett år, som har utfärdats av bankaktiebolag,

sparbanker eller centrala föreningsbanker,

4. i andra skuldförbindelser utfärdade av
a) staten, kommuner eller därmed jämförliga samfälligheter, riksban­

ken, bankaktiebolag, sparbanker, centrala föreningsbanker eller andra kre­
ditinrättningar som regeringen godkänner,

b) bolag, föreningar eller stiftelser som i 2 § första stycket I sägs, såvida

staten, en kommun eller en därmed jämförlig samfallighet har iklätt sig

borgen för förbindelserna,

c) svenska aktiebolag eller ek onomiska föreningar utan borgensåtagan­

den enligt b), till belopp som sammanlagt motsvarar högst fem procent av
anskaffningsvärdet av de tillgångar som styrelsen förvaltar,

5. i skuldförbindelser utfärdade av en annan fondstyrelse,
6. i fordringar hos kreditinrättningar i enlighet med bestämmelserna

om återlån,

7. i aktier utgivna av penningmarknadsCentralen PmC Aktiebolag samt

8. i obligationer och andra för den allmänna rörelsen avsedda skuldför­

bindelser som är utställda i utländsk valuta och som har offentligen utbju­

dits av ett emissionsinstitut, dock med undantag av konvertibla skulde­

brev och skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning.

Det sammanlagda värdet av vaije fondstyrelses innehav av tillgångar

som förvärvats enligt första stycket 8 får uppgå till ett belopp som motsva­
rar högst tio p rocent av det totala anskaffningsvärdet av de tillgångar som

styrelsen förvaltar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Pä regeringens vägnar

ICJELL-OLOF FELDT

Håkan Klahr

(Finansdepartementet)

0^^

1959

/

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.