SFS 1979:1056

791056.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1979:1056 Lag

Utkom fntn trycket

den 20 december 1979

om ändring i reglementet (1959:293) angående allmänna

pensionsfondens förvaltning;

utfärdad den 13 december 1979.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i f råga om reglementet (1959:293)

angående allmänna pensionsfondens förvaltning

dels att 2. 3, 11. 12 och 1 4-16 §§ skall ha nedan angivna lydelse.
dels att i reg lementet skall införas en ny paragraf, 12 a 8, av nedan an­

givna lydelse.

2

Det åligger riksförsäkringsverket att i frå ga om avgifter till förs äk­

ringen för tilläggspension överföra

1. till för sta fondstyrelsens förvaltning avgifter, som enligt 19 kap . I §

lagen (1962: 381) om a llmän försäkring erläggas av staten, kommuner och

därmed jämförliga samfälligheter samt bolag, föreningar och stiftelser, i

vilka staten, kommun eller därmed jämförlig samfållighet äger ett bestäm­

mande inflytande;

2. till andra fondstyrelsens förvaltning jämlikt nämnda lagrum inflyton-

de avgifter från andra arbetsgivare än under 1 säg s, som i genomsnitt fö r
det år, varå avgifterna belöpa, sysselsätta minst femtio arbetstagare:

3. till tredje fondstyrelsens förvaltning övriga avgifter enligt samma lag-

2686

' Prop. 1978/79; 165. NU 1979/80:10, rskr 1979/80:62.

^ Senaste lydelse 1973:503.

¬

background image

,mt avgifter, som erläggas jämlikt 19 kap. 3 § lagen (1962; 381) om

SFS 1979:1056

rviii

i mi n försäkring; samt

4 till

fondstyrelsens förvaltning medel, som av styrelsen rekvire-

l,os riksförsäkringsverket och som avräknas på medel som belöpa på

Wga styrelserna i to rhållande till kapitalbehållningarna enligt styrel-

^rnas balansräkningar avseende ställningen vid utgången av närmast före-

rttrnäc är.

Jill varje fondstyrelses förvaltning skall jämväl hänföras avkastning av

de av styrelsen rör valtade medlen. Av avkastningen vatje år av de medel

r de fondstyrelsen förvaltar skall dock, efter avdrag av sådana kostnader

tfm anges i 3 § a ndra stycket, fyra femtedelar överföras till de övriga

fmdstyrelsernas förvaltning i förhållande till de avräkningar som har skett
enligt första stycket 4 till och med det år som avkastningen avser.

3 §3 Pensionsutbetalningar ävensom, där ej annat följer av vad i a ndra
siycket stadgas, rörvailningskostnader och andra utgifter avseende försäk-
fincen för tilläggspension skola, i den mån andra medel ej stå till förfogan­
de, bestridas genom tillskott, som riksförsäkringsverket äger erhålla från
första, andra och tredje fondstyrelserna. De för ett kalenderår erforderliga

medlen skola tillskjutas av dessa fondstyrelser i förhållande till de avgifter

som under det närmast föregående året ha överförts till s tyrelsernas för­

valtning.

Varje fond styrelse skall med de under styrelsens förvaltning slående

medlen bestrida kostnaderna för styrelsens verksamhet och för revision av

styrelsens förvaltning.

Il §' Fondstyrelserna skall, inom ramen för vad som är förenligt med

den allmänna ekonomiska politiken och med beaktande av kreditmarkna­
dens funktionssätt, förvalta allmänna pensionsfonden på sådant sätt att

den blir till största möjliga gagn för försäkringen för tilläggspension. Place­
ringen av fondmedlen skall tillgodose kraven på betryggande säkerhet, god
avkastning och til lfredsställande betalningsberedskap.

Ii

Envar av första, andra och tredje fondstyrelserna må placera de

under styrelsens förvaltning stående medlen,

I. i obligationer utfärdade av staten, kommun eller därmed jämförlig

vamfallighet, Sveriges allmänna hypoteksbank, Konungankel Sveriges
siadsbypoiekskassa. Svenska bostadskreditkassan. Svenska skeppshypo-
'fkskassan eller Skeppsfartens sekundärlånekassa eller av kreditaktiebo-

'ag. som enligt vad därom finnes stadgat står under tillsyn av bankinspek­

tionen;

-⬢ i obliga tioner garanterade av staten, kommun eller därmed jämförlig

^⬢⬢imfällighei;

3. i obligation er och andra för den allmänna rörelsen avsedda förskriv-

"'"gar som offentligen ulbjudits av svenskt bankaktiebolag, Sveriges in-

^'«ieringsbank akti ebolag eller Nordiska investeringsbanken med undan-

Scnaste lydehe 1973: S03

j ^ste lydelse 197 3; 503.

-2687

⬢^=n.isic lydelse 1976:146 (jfr 1976; 286).

¬

background image

v*

SFS 1979:1056

2688

4v ."V'S >

lai: av konvertibla skuldebrev, skuldebrev förenade med optionsr"

rn'forl-ninii nch

nhlin;ifinnpr mpd Hincrrp l«nti<-l

Q

''H

t-

,nw optionsrätt ti ll

nytccknint; och sådana obligationer med längre löptid än ett år cr, L

* ^Om ha III

färdats av bankaktiebolag, sparbank eller centralkassa för jordbrukskr

4. i andra skuldförbindelser utfärdade av staten, kommun eller d

jämförlig samfällighet. riksbanken, bankaktiebolag, sparbank ce
sa för jordbrukskredit eller annan kreditinrättning, som regeringen^

känner, eller av bolag, förening eller stiftelse som i 2 § första stycke"''

sägs. såvida staten, kommun eller därmed jämförlig samfällighet iklätt"'"'

borgen för förbindelserna;

.S. i skuldförb indelse utfärdad av annan fondstyrelse; samt
6. i fordran hos kreditinrättning i enlighet med vad nedan är stadeat

återlån.

^

Fjärde fondstyrelsen må pl acera de under styrelsens förvaltning ståenri

medlen.

'

1. i aktier i avenskt aktiebolag ttteti ut tdantag av aktiebolag, sota drive,

bank- eller försäkringsrörelse; samt

2. i sådana konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med n n

t.onsratt till nyteckning som utfärdats av aktiebolag som avses i 1 i detL

I den mån så erfordas för en tillfredsställande betalningsberedskap eller

eljest for tillgodoseende av kravet på ändamålsenlig förvaltning må fo nd

medel aven mnesta hos riksbanken, bankaktiebolag eller postgirot.

12 a § Allmänna pensionsfonden får icke inneha mer än tio procent av
aktierna i samm a aktiebolag eller, om aktierna har olika röstvärde, större

antal an att rostetalet för aktierna utgör högst tio procent av röstetalet for

samtliga aktier.

brnVci ' J

bankaktiebolag, sparbank, centralkassa för jord-

ukskredit. Sveriges allmänna hypoteksbank. Svenska skeppshypoteks-

Kassan eller annan kreditinrättning som regeringen godkänner äger varje år

r

nw"'"

avgiftsbetalning bevilja den som erlagt avgift ti ll

rin,

I ""aggspension enligt lagen (1962; 381) om allmän fö rsäk-

nng åter an med högst hälften av vad sålunda erlagts

1. under det närmast föregående året eller

na ick-p r pH

närmast föregående åren, i den mån avgiftsbctalningar-

na ickv redan u,�~y�~ja,s son, underlag för äierlän.

kronnr �&t

beviljas, om dess belopp icke skulle uppgå till femtiotusen

kronor första

stycket 2 får uppgå till högst femhundratusen

tiärmed till"mnf"'^'*""'"f'

^ lämnat återlån, äger i sam band

ligt 2 § har ' �~ r

fondstyrelse, som en-

äferiaL' bevilimr

^

"""

första stvrk^T'i^" föndstyrelse

till kreditinrättning enligt vad i

y et sags skall motsvara räntesatsen för närmast före senaste års-

® Senaste lydelse 1976: 98.

' Senaste lydelse 1976:98.

\

¬

background image

i fle i Sverige utgi vna längfr istiga statsobligatiönslån, om ej reger ingen,'

SFS 1979:1056

Id hänsyn ti ll att ränteläget därefter ändrats, fastställt anrian räntesats.

^tesatsen för länet sVall omprövas vart femte år under dess löptid.

jg 5 Atcriån, som icke i sin helhet återbetalas inom ett årfVån utlamnan-

jji skall årligen amorteras med belopp icke understigande en tiondel el-

[jr s Svitt avser återlån som beviljats med högre belop p än hälften av när­
mast föregående års avgifter, en femtondedel av lånesbmman. Kreditin-
rätmincs lå n hos fondstyrelse enligt 15 § skall åter betalas t samma mån

som äterlänet, dock ej långsammare än som föreskrivits i villkoren for sist­

nämnda l än. Har återlån uppsagts till betalning, får kredirinrättnings lån
äos fondstyrelse likv äl, till den del det motsvarar obetald återlåneskuld,

ätcrbeialas på de villkor som gällde före uppsäg ningen.

Aierlän må. om långivaren och låntagaren äro ense dä rom, kunna över­

föras till annan kreditinrätt ning, som äger bevilja dylikt lån.

1. D enna lag träder i kraft den I januari 198 0.
2. In nehar allmänna pensionsfonden den 1 januari 1980aktier i något el­

ler några aktiebolag utöver vad somrnedgesi !2a §, får fonden även i fort­
sättningen inneha högst samma andel av aktierna i bolage t eller bolagen.

3. I fråga om återlån. som avser avgifter betalda fore den 1 januari 1978

eDersom har beviljats före den 1 januari 1980, och lån til! k reditinrättning
som har beviljat återlånet gäller fortfarande 14-16 §§ i s in äldre lydelse. I

fråga om lån som kreditinrättning har erhållit enligt 15 § första styck et i
dess äldre lydelse får dock avtal träffas om tillämpning av 15 § andra styc­

ket i dess nya lydelse.

På regeringens vägnar

G�STA BOHMAN

'

Edmund Gabrielsson

(Ekonorhidepanementet)

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.