SFS 1959:293

590293.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 293

I

⬢;

Reglemente

ijj" - I

angående allmänna pensionsfondens förvaitning;

j.

givet Stockholms slott den 28 maj 1959.

'iJ.Kiingl. Maj:t har, med riksdagen^, funnit gott förordna som följer.

' , i; ^

Inledande bestämmelser

; I,

1 8*

De penningmedel, som enligt 31 § lagen om försäkring för allmän till-

läggspension skola ingå till allmänna pensionsfonden, skola på sätt nedan

Stadgas förvaltas av tre särskilda styrelser, benämnda första, andra och

Iredje fondstyrelserna.

Den i 3 § lagen om försäkring för allmän tilläggspension omförmälda

'pensionsmyndigheten åligger att �verföra

' 1. till första fondstyrelsens förvaltning avgifter, som enligt 33 § nämnda

⬢ilag erläggas av staten, kommuner och därmed jämförliga samfälligheter

'ssmt bolag, föreningar och stiftelser, i vilka staten, kommun eller därmed

jämförlig samfällighet äger ett bestämmande inflytande;

2. till andra fondstyrelsens förvaltning jämlikt sistnämnda lagrum infly­

tande avgifter från andra arbetsgivare än under 1 sägs, som i genomsnitt

föf det, år, varå avgifterna belöpa, sysselsätta minst tjugu arbetstagare;

samt

' Prop. 1959: 1 00; Sä rsU. U 1 ; Rslcr 269.

¬

background image

748

1959 . Nr 293

3. till tredje fondstyrelsens förvaltning övriga avgifter enligt samma

lagrum samt avgifter, som erläggas jämlikt 34 § lagen om försäkring för

allmän tilläggspension.

Till varje fondstyrelses förvaltning skall jämväl hänföras avkastning av

de av styrelsen förvaltade medlen.

3 §.

Pensionsutbetalningar ävensom, där ej annat följer av vad i andra stycket

stadgas, förvaltningskostnader och andra utgifter avseende försäkringen

för allmän tilläggspension skola, i den mån andra medel ej stå till förfogan­

de, bestridas genom tillskott, som pensionsmyndigheten äger erhålla från

fondstyrelserna. De för ett kalenderår erforderliga medlen skola tillskjutas

av fondstjTelserna i förhållande till kapitalbehållningarna enligt styrel­

sernas balansräkningar avseende ställningen vid utgången av närmast före­

gående år.

Varje fondstyrelse skall med de under styrelsens förvaltning stående

medlen bestrida kostnaderna för styrelsens verksamhet och för revision av

styrelsens förvaltning.

Om fondstyrelserna

4 §.

Varje fondstyrelse skall bestå av nio ledamöter, som förordnas av Konung­

en. Av ledamöterna utses

i första fondstyrelsen tre efter förslag av saimnanslutningar, som företräda

kommunerna och landstingskommunerna, och tre efter förslag av rikssam­

manslutningar av arbetstagare;

i andra fondstyrelsen tre efter förslag av rikssammanslutningar av arbets­

givare, en efter förslag av sammanslutning, som företräder konsument­

kooperationen, och fyra efter förslag av rikssammanslutningar av arbets­

tagare; samt

i tredje fondstyrelsen två efter förslag av rikssammanslutningar av ar-

hetsgivare, fyra efter förslag av rikssammanslutningar av arbetstagare och

två efter förslag av sammanslutningar, som företräda personer vilka erlägga

avgifter enligt 34 § lagen om försäkring för allmän tilläggspension.

Avgives icke förslag som i första stycket sägs, förordnar Konungen ändå

ledamöter som skolat utses efter sådant förslag.

För varje ledamot utses i enahanda ordning en suppleant.

Ledamöter och suppleanter skola vara myndiga, här i riket bosatta

svenska medborgare.

5 §.

Ledamöter och suppleanter i fondstyrelse förordnas för tiden intill dess

balansräkning på sätt i 24 § sägs fastställts under tredje året efter det, var-

under förordnandet meddelats.

%

Ledamot eller suppleant må av Konungen entledigas, oaktat den tid tor

vilken han blivit utsedd ej gått till ända.

.

Därest ledamot eller suppleant entledigas eller avlider under den tid tor

vilken han blivit utsedd, skall för den återstående tiden i hans ställe ny

t,;,

ledamot eller suppleant förordnas i den ordning som angives i 4 §.

Av de utan förslag utsedda ledamöterna i fön-sta fondstyrelsen

Konungen en till ordförande. I andra och tredje fondstyrelserna skall aen

utan förslag utsedde ledamoten vara ordförande. Fondstyrelse väljer inom

sig vice ordförande,

^

¬

background image

1959 . Nr 293

749

W

iy

7 §.

Fondstyrelse sammanträder på kallelse av ordföranden. Framställer leda­

mot begäran om sammankallande av styrelsen, skall hans begäran efter­
kommas.

Fondstyrelse är beslutför, där de vid sammanträdet tillstädesvarandes

antal överstiger hälften av hela antalet ledamöter. �rende må dock icke

företagas, med mindre såvitt möjligt samtliga ledamöter eller, vid förfall

för någon av dem, suppleant för honom erhållit tillfälle att deltaga i ären­
dets behandling.

Såsom fondstyrelses beslut gäller den mening, om vilken vid sammanträ­

det de flesta förena sig, och vid lika röstetal den mening, som biträdes av
ordföranden.

Vid fondstyrelses sammanträde skall föras protokoll. Ledamot är berät­

tigad att på begäran få särskild från styrelsens beslut avmkande mening

antecknad till protokollet.

8 §.

Fondstyrelse äger uppdraga åt enskilda ledamöter eller tjänstemän hos

J

stjrrelsen att var för sig eller två eller flera i förening avgöra ärenden av

beskaffenhet att eljest ankomma på styrelsens egen prövning. Angående

den befogenhet, som sådant uppdrag medför, åligger det styrelsen att med­

dela föreskrifter. Avser uppdraget beviljande av lån, skola grunderna för

långivningen fastställas.

Uppdrag som i första stycket sägs må när som helst återkallas eller in­

skränkas. Utan hinder av sådant uppdrag äger fondstyrelse själv avgöra

ärende av varje slag.

9 §.

Fondstyrelse äger anställa de tjänstemän, som finnas erforderliga, och

bestämma deras löner och övriga anställningsvillkor.

10 §.

Om arvode och annan ersättning till ledamot eller suppleant i fond­

styrelse förordnar Konungen.

Om förvaltningen

11 §.

Allmänna pensionsfonden skall av fondstyrelserna förvaltas på sådant

sätt att den blir till största möjliga gagn för försäkringen för allmän till-

läggspension. Därvid skall iakttagas, att placeringen av fondmedlen till­

godoser kraven på betryggande säkerhet, god avkastning och tillfredsstäl­

lande betalningsberedskap.

12 §.

Fondstyrelse må placera de under styrelsens förvaltning stående medlen

1. i obligationer utfärdade av staten, kommun eller därmed jämförlig

samfällighet, Sveriges allmänna hjrpoteksbank. Konungariket Sveriges stads-

hypotekskassa, Svenska bostadskreditkassan. Svenska skeppshypotekskas-

san eller av hypoteksaktiebolag, som enligt vad därom finnes stadgat står

under tillsyn av bank- och fondinspektionen;

2. i obligationer garanterade av staten, kommun eller därmed jämförlig

samfällighet;

3. i obligationer och andra för den allmänna rörelsen avsedda för­

skrivningar som offentligen utbjudits av svenskt bankaktiebolag;

4. i andra skuldförbindelser utfärdade av staten, kommun eller därmed

j^förlig samfällighet, riksbanken, bankaktiebolag, postsparbanken, post-

girokontorel, sparbank, centralkassa för jordbrukskredit eller annan kredit-

⬢,5

⬢ i.

¬

background image

\

750

1959 . r 2

inrättning, som Konungen godkänner, eller av bolag, förening eller stiftelse v

som i 2 § första stycket 1 sägs, såvida staten, kommun eller därmed inin-

"PXr'llrf o

n

1 rfll A+

T

w1-v 1 .. J ^ 1 ^ ^

^

«

i

förlig samfällighet iklätt sig borgen för förbindelserna;

. ,

5. i skuldförbindelse utfärdad av annan fondstyrelse;

6. efter börande av pensionsmyndigheten, i skuldförbindelse utfärdad

av företag, som har till syfte att befordra folkhälsan eller att medverkalill ?

förhindrande fav nedsättning av arbetsförmåga eller till förbättring avi^

sådan förmåga och som enligt styrelsens prövning anses erbjuda eodtasbar-'^^

säkerhet; samt

^

7. i fordran hos kreditinrättning i enlighet med vad nedan är stadgat

om återlån.

,f|'

I den mån så erfordras för en tillfredsställande betalningsberedskap eller

eljest för tillgodoseende av kravet på ändamålsenlig förvaltning må fond^

medel även innestå hos riksbanken, bankaktiebolag eller postgirokontorel.

13 §.

Till skyddande av fordran må fondstyrelse å offentlig auktion eller

fondbörs inköpa egendom, som är för fordringen utmätt eller pantsatt,2^'^

ock såsom betalning för fordran övertaga för fordringen pantsatt éljer jri'

annan egendom, såvida det är uppenbart att allmänna pensionsfonden |l- u20i

jest skulle lida avsevärd förlust. Egendom som sålunda förvärvats

åter avyttras, så snart lämpligen kan ske och senast då avyttring kan ala­

rum utan förlust.

14 §.

Riksbanken, bankaktiebolag, postsparbanken, postgirokontoret, sparbank/unjr

centralkassa f�r jordbrukskredit, Sveriges allmänna hypoteksbank, Svenslas.-jjtii

skeppshypotekskassan eller annan kreditinrättning som Konungen godk|n-2^j^;;.

ner äger mot bevis om fullgjord avgiftsbetalning bevilja den som

I!!

avgift enligt lagen om försäkring för allmän tilläggspension under fore'i-;^

gående år återlån med högst hälften av vad sålunda erlagts. �&terlån må|j

beviljas, om dess belopp enligt vad nu sagts icke skulle uppgå till femhimdrärvj

kronor.

,

k

.tr

X 5 §

v ⬢

Kreditinrättning, som enligt 14 § lämnat återlån, äger i samband därni|d

till motsvarande belopp erhålla lån från den fondstyrelse, som enligt

^

har att förvalta de avgifter för vilka återlånet beviljats.

I

Räntesatsen för lån från fondstyrelse till kreditinrättning enligt vad

första stycket sägs fastställes av Konungen. Sagda räntesats skall ljestahi>;,|j^j;^^

mas så att den med en halv procent överstiger högsta allmänt förek�ni^,j.

mande räntesats vid inlåning i bankaktiebolag, postsparbanken, sparban^, ^.

och centralicassa för jordbrukskredit. Utan hinder av vad sålunda

;

bestämt äger dock fondstyrelsen och kreditinrättningen för visst lån

"

enskomma om en efter det rådande marknadsläget bestämd, för vissj-hg

bunden räntesats.

'i-

16 §.

|i7';

�&terlån, som icke i sin helhet återbetalas inom ett år från utlämnairk^^^^

skall årligen amorteras med belopp icke understigande en tiondel

summan. Kreditinrättnings lån hos fondstyrelse enligt 15 § skall

"

betalas i samma mån som återlånet, dock ej långsammare än

.skrivits i villkoren för sistnämnda lån.

' ^

'

�&terlån må, om långivaren och låntagaren äro ense därom, kunna

f|i

föras till annan kreditinrättning, som äger bevilja dylikt lån.

' y.kki

17 §.

'

Fondstyrelse må för tillgodoseende av tillfälligt penningbehov

.

kredit hos kreditinrättning eller hos annan fondstvrelse.

¬

background image

1959 . Nr 293

751

% .

18 §.

JPondstyrelses räkenskaper skola uppgöras och avslutas för kalenderår.

Det åligger fondstyrelse att före den 1 februari varje år avgiva redovis­

ning för sin förvaltning under föregående räkenskapsår genom avlämnan-

de av förvaltningsberättelse, upptagande vinst- och förlusträkning samt

balansräkning avseende ställningen vid årets utgång.

I balansräkningen skola tillgångarna upptagas till det belopp, vartill

kostnaderna för deras anskaffning uppgått. Osäker fordran skall dock upp­

tagas till det belopp, varmed den beräknas komma att inflyta. Värdelös

fordran må icke upptagas såsom tillgång.

Om revision m. m.

ålfi;

jg

Konungen förordnar för varje fondstyrelse fyra revisorer att granska

ifei. styrelsens förvaltning. Av r evisorerna utses en på förslag av bank- och fond-

ti^iät^iinspektionen och två efter samråd med de sammanslutningar, som en-

r%;![igt 4 § äga föreslå ledamot i fondstyrelsen. De revisorer som utses utan

iujs^samråd som nu sagts skola, där ej skäl däremot äro, vara gemensamma

Mfeför samtliga fondstyrelser.

vMift

20 §.

Revisorerna förordnas för tiden till dess balansräkning på sätt i 24 § sägs

pasta gång fastställts.

Revisor må av Konungen entledigas, oaktat den tid för vilken han

ijijltfi i blivit ut sedd ej gått till ända.

Entledigas eller avlider revisor under den tid för vilken han blivit ut-

fesedd, skall för den återstående tiden i hans ställe ny revisor förordnas i

k;,!;si?nalianda o rdning.

�~

21 §.

Ipg'; Den utan förslag eller samråd som i 19 § sägs utsedde revisorn skall

' låsom ordförande leda revisionen.

Revisorerna äga vid fullgörande av sitt uppdrag anlita erforderligt biträde.

22 §.

Om arvod e och annan ersättning till revisor förordnar Konungen.

f:-

_

23 §.

Revisorerna gj^ola för varje kalenderår avgiva en revisionsberättelse, som

överlämnas till fondstyrelsen inom en månad efter det att förvalt-

Jågsberättelse som i 18 § sägs kommit revisorerna Lill banda.

Revisionsberättelsen skall innehålla redogörelse för omfattningen och

fe?"Resultatet av revisorernas granskning samt uttalande, huruvida anmärk-

:'4bg i avseende å förvaltningsberättelsen, de i densamma upptagna vinst-

förlust- samt balansräkningarna, fondstyrelsens bokföring eller inveii-

Jlingen av de under dess förvaltning stående tillgångarna eller eljest beträf-

"Rie fo ndstyrelsens förvaltning föreligger eller icke. Föreligger anledning

j| anmärkning, skall denna angivas i revisionsberättelsen. Revisorerna äga

i berättelsen meddela de erinringar, som de anse påkallade.

' Revisor, som hyser från de i revisionsberättelsen gjorda uttalandena

mening eller eljest finner särskilt uttalande påkallat, äger till

ivisionsberättelsen foga yttrande därom, såframt han ej avgiver särskild

ji'J'Visionsberattelse.

,

24 §.

öeaan revisionsberättelsen kommit fondstyrelsen till handa, skall sty-

ofördröjligen överlämna förvaltningsberättelsen med de däri upp-

59702^. Svensk författningssamling 1959, Nr 291�29i

¬

background image

752

1959 . Nr 293 ooli 294

tagna vinst- och förlust- samt balansräkningarna tillika med revisionsbe­

rättelsen till Konungen, vilken före den 1 maj samma år har att avgöra

frågan om fastställelse av balansräkningen.

Särslulda bestämmelser

25 §.

Vad som bos fondstyrelse förekommit rörande placering av fondmedel

ävensom i övrigt rörande enskildas förhållande till styrelsen eller till kre­

ditinrättning, som är låntagare bos fondstyrelsen, må ej yppas för obehörig.

26 §.

De närmare föreskrifter som finnas erforderliga för tillämpningen av

|l

detta reglemente meddelas av Konungen.

I

Detta reglemente träder i kraft den 1 januari 1960.

För åren 1960�1962 skall den i 3 § avsedda fördelningen ske sålunda

att första fondstyrelsen tillskjuter tjugu, andra fondstyrelsen femtio och

tredje fondstyrelsen trettio procent av de medel som erfordras.

Utses ledamöter och suppleanter i fondstyrelse under år 1959, skola för­

ordnandena avse tiden intill dess balansräkning fastställts under år 1963.

Det alla som vederbör hava sig börsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen band underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockbolms slott den 28 maj 1959.

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

t Socialdepai-tementet)

TORSTEN NILSSON

It

" il

Ml

'h

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.