SFS 2018:2013 Lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) / SFS 2018:2013 Lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)
SFS2018-2013.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2000:192) om allmänna

pensionsfonder (AP-fonder)

Utfärdad den 6 december 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2000:192) om all-
männa pensionsfonder (AP-fonder)

dels att 4 kap. 1, 2, 4�6, 8, 9, 15 och 18 §§ och 5 kap. 6 § och rubrikerna

närmast före 4 kap. 5 och 8 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas fem nya paragrafer, 4 kap. 1 a, 1 b, 2 a, 5 a och

8 a §§, och närmast före 4 kap. 2 a § en ny rubrik av följande lydelse.

4 kap.
1 §
2 Första�Fjärde AP-fonderna ska förvalta fondmedlen på sådant sätt att
de blir till största möjliga nytta för försäkringen för inkomstgrundad ålders-
pension.

Den totala risknivån i fondernas placeringar ska vara låg. Fondmedlen

ska, vid vald risknivå, placeras så att långsiktigt hög avkastning uppnås.

1 a § Första�Fjärde AP-fonderna ska förvalta fondmedlen på ett föredöm-
ligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Vid för-
valtningen ska särskild vikt fästas vid hur en hållbar utveckling kan främjas
utan att det görs avkall på målet i 1 §.

1 b § Första�Fjärde AP-fonderna ska i sin placeringsverksamhet ha nöd-
vändig beredskap för att kunna överföra medel till Pensionsmyndigheten
enligt 2 kap. 2 §.

2 § Var och en av Första�Fjärde AP-fonderna ska årligen fastställa en
verksamhetsplan. Denna ska innehålla riktlinjer för placeringsverksamheten
och för utövande av rösträtt i enskilda företag samt en riskhanteringsplan.

Riktlinjerna för placeringsverksamheten ska innehålla strategier för hur

målen i 1 och 1 a §§ ska uppnås.

Riskhanteringsplanen ska beskriva de huvudsakliga risker som är för-

enade med placeringsverksamheten och hur dessa risker ska hanteras. Det
ska vidare finnas interna instruktioner för hantering av dessa risker. Risk-
hanteringsplanen och instruktionerna ska följas upp löpande.

1 Prop. 2017/18:271, bet. 2018/19:FiU14, rskr. 2018/19:52.

2 Senaste lydelse 2009:1002.

SFS

2018:2013

Publicerad
den

12 december 2018

background image

2

SFS

Samverkan


2 a § Första�Fjärde AP-fonderna ska samverka när det gäller målet i 1 a §.
Samverkan ska åtminstone omfatta att de tar fram

1. en gemensam värdegrund för förvaltningen av fondmedlen,
2. gemensamma riktlinjer för redovisning av hur målet har uppnåtts, och
3. gemensamma riktlinjer för vilka tillgångar som fondmedel inte bör

placeras i.

4 § Minst 20 procent av marknadsvärdet av de tillgångar som var och en
av Första�Fjärde AP-fonderna innehar ska vara placerade i fordringsrätter
med låg kredit- och likviditetsrisk.

Förvärv och innehav av likvida och illikvida tillgångar


5 §3 Första�Fjärde AP-fonderna ska huvudsakligen förvärva eller inneha
sådana tillgångar som är likvida. Med likvida tillgångar avses

1. penningmarknadsinstrument eller överlåtbara värdepapper som är, eller

inom ett år från emissionen avses bli, föremål för handel på en handelsplats
eller en motsvarande marknadsplats utanför Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet (EES),

2. fondandelar som kan lösas in med kort varsel,
3. kontoplaceringar i kreditinstitut eller andra liknande kortfristiga likvi-

ditetsplaceringar, och

4. derivatinstrument.
Första�Fjärde AP-fonderna får, med de begränsningar som följer av

denna lag, även förvärva eller inneha illikvida tillgångar. Med illikvida till-
gångar avses tillgångar som inte är likvida.

5 a § Ingen av Första�Fjärde AP-fonderna får vara komplementär i ett
svenskt eller utländskt kommanditbolag.

6 §4 Var och en av Första�Fjärde AP-fonderna får inneha sådana aktier i
svenska aktiebolag som är upptagna till handel på en reglerad marknad i
Sverige till ett marknadsvärde som uppgår till högst 2 procent av det totala
marknadsvärdet av sådana aktier i bolagen.

Vid tillämpning av första stycket ska en AP-fond inte beakta
1. sådana aktier i bolagen som ingår i svenska eller utländska fonder i

vilka AP-fonden innehar andelar som inte medför rätt att rösta för aktierna,
och

2. aktier i bolag som har till huvudsakligt ändamål att äga eller förvalta

fast egendom eller tomträtt (fastighetsbolag), i vilka AP-fonden innehar så
många aktier att röstetalet för dem överstiger 10 procent av röstetalet för
samtliga aktier i bolaget.

Begränsning av förvärv och innehav av illikvida tillgångar


8 §5 Var och en av Första�Fjärde AP-fonderna får investera i illikvida till-
gångar endast om fondens innehav av illikvida tillgångar vid investerings-
tillfället uppgår till högst 40 procent av det verkliga värdet av fondens samt-
liga tillgångar, inbegripet värdet av den aktuella investeringen.


3 Senaste lydelse 2007:555.

4 Senaste lydelse 2007:555.

5 Senaste lydelse 2007:555.

2018:2013

background image

3

SFS

8 a § Första�Fjärde AP-fonderna får förvärva eller inneha aktier eller
andra andelar som inte handlas på en handelsplats eller en motsvarande
marknadsplats utanför EES bara genom

1. fonder,
2. fastighetsbolag, eller
3. företag som har till huvudsakligt ändamål att äga och förvalta sådana

aktier eller andra andelar (riskkapitalföretag).

9 §6 Ingen av Första�Fjärde AP-fonderna får inneha så många aktier eller
andra andelar i ett företag att röstetalet för dem överstiger 10 procent eller,
beträffande sådana riskkapitalföretag som avses i 8 a § 3, 30 procent av
röstetalet för samtliga aktier eller andelar i företaget.

Begränsningen i första stycket gäller inte
1. sådana aktier eller andra andelar i fastighetsbolag som inte är upptagna

till handel på en handelsplats eller en motsvarande marknadsplats utanför
EES,

2. sådana aktier eller andra andelar i fastighetsbolag som är upptagna till

handel på en handelsplats eller en motsvarande marknadsplats utanför EES
och i vilka bolag fonden ensam eller tillsammans med någon eller några av
de andra tre AP-fonderna innehade minst hälften av röstetalet för samtliga
aktier eller andra andelar i bolaget när aktierna eller de andra andelarna togs
upp till handel, och

3. andelar i svenska och utländska fonder som inte medför rätt att utöva

rösträtt för de aktier eller andra andelar i företag som ingår i dessa fonder.

15 § Om någon av de begränsningar som anges i 6, 8, 9, 10 eller 11 §
överskrids, ska fonden avveckla den överskjutande delen av innehavet så
snart det med hänsyn till marknadsförhållandena är lämpligt. Den delen ska
dock avvecklas senast när det kan göras utan förlust för fonden. Mot-
svarande gäller egendom som en fond förvärvat enligt 13 eller 14 §.

18 §7 Första�Fjärde AP-fonderna får uppdra åt ett värdepappersinstitut
eller någon annan kapitalförvaltare, som i sitt hemland står under betryg-
gande tillsyn av en myndighet eller något annat behörigt organ, att förvalta
fondens tillgångar.

5 kap.


6 §8 Följande bestämmelser i denna lag för Första�Fjärde AP-fonderna ska
gälla också i fråga om Sjunde AP-fonden:

� 3 kap. om fondernas ledning utom 3 § första stycket,
� 4 kap. 1 § andra stycket om mål för placeringsverksamheten med den

avvikelsen att det för förvaltningen av fonderna inte krävs att den totala
risknivån ska vara låg,

� 4 kap. 2 § om verksamhetsplan utom första stycket andra meningen när

det gäller riktlinjer för utövande av rösträtt i enskilda företag och andra
stycket när det gäller målet i 1 a §, och

� 4 kap. 18 § om förvaltningsuppdrag.

6 Senaste lydelse 2007:555.

7 �ndringen innebär att andra stycket tas bort.

8 Senaste lydelse 2009:1460.

2018:2013

background image

4

SFS

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo

(Finansdepartementet)

2018:2013

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.