SFS 1993:547 Lag om ändring i lagen (1992:1627) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden

SFS 1993_547 Lag om ändring i lagen (1992_1627) om ändring i lagen (1983_1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:547

Utkom från trycket
den 15 juni 1993

1208

Lag
om ändring i lagen (1992:1627) om ändring i lagen
(1983:1092) med reglemente för Allmänna
pensionsfonden;

utfärdad den 3 juni 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs
dels att 12 § lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensions-

fonden2 i paragrafens lydelse enligt lagen (1992:1627) om ändring i nämn-
da lag skall ha följande lydelse,

dels att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen

(1992:1627) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmän-
na pensionsfonden skall ha följande lydelse.

12 § Varje fondstyrelse får placera de medel som styrelsen förvaltar i

1. skuldförbindelser med låg kreditrisk,

1

Prop. 1992/93:206, bet. 1992/93: NU31, rskr. 1992/93:383.

2

Lagen omtryckt 1991: 1857.

background image

SFS 1993:547

2. andra skuldförbindelser utfärdade av svenska aktiebolag eller ekono-

miska föreningar, till belopp som sammanlagt motsvarar högst fem pro-
cent av det totala marknadsvärdet av de tillgångar som styrelsen förvaltar.

Skuldförbindelser enligt första stycket 1 får vara utställda i utländsk

valuta. Sådana skuldförbindelser skall vara föremål för handel på en
svensk eller utländsk börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon
annan reglerad marknad. Det sammanlagda marknadsvärdet av varje
fondstyrelses innehav av skuldförbindelser i utländsk valuta får uppgå till
ett belopp som motsvarar högst tio procent av det totala marknadsvärdet
av de tillgångar som styrelsen förvaltar.

Trots vad som sägs i första stycket får en fondstyrelse inte placera

fondmedel i konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med op-
tionsrätt till nyteckning.

Om någon av gränserna i denna paragraf efter förvärvet kommer att

överskridas, skall innehavet avvecklas i motsvarande mån så snart det är
lämpligt.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

2. I fråga om placeringar av medel som gjorts före ikraftträdandet gäller

paragrafen i sin äldre lydelse, utom såvitt avser angivna gränsvärden för
innehav av vissa tillgångar.

På regeringens vägnar

Göran Haag
(Finansdepartementet)

BO LUNDGREN

1209

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.