SFS 1996:1345 Lag om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) / SFS 1996:1345 Lag om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden
SFS 1996_1345 Lag om ändring i lagen (1983_1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:1345
Utkom från trycket
den 18 december 1996

2477

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998 och tillämpas i fråga om av-

gifter på inkomster som uppburits efter utgången av år 1997. �ldre före-
skrifter gäller dock fortfarande i fråga om penningmedel som förts till All-
männa pensionsfonden enligt 3 § lagen (1958:295) om sjömansskatt.

1

Prop. 1995/96:227, bet. 1996/97:SkU3, rskr. 1996/97:66.

2

Senaste lydelse 1996:697.

Lag
om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för
Allmänna pensionsfonden;

utfärdad den 5 december 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1983:1092) med regle-

mente för Allmänna pensionsfonden skall ha följande lydelse.

1 §2 De penningmedel som enligt 4 kap. 3 § lagen (1981:691) om
socialavgifter och 6 § lagen (1994:1744) om allmänna egenavgifter skall
föras till Allmänna pensionsfonden, skall förvaltas av första-sjätte fond-
styrelserna.

Bestämmelser om första-tredje fondstyrelserna finns i 2-16, 21-25, 44

och 45 §§ samt om fjärde-sjätte fondstyrelserna i 26, 28-37, 39 och 4 3 -
45§§.

background image

2478

SFS 1996:1345

På regeringens vägnar

ERIK �&SBRINK

Göran Haag
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.