SFS 2020:851 Lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) / SFS 2020:851 Lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)
SFS2020-851.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2000:192) om allmänna

pensionsfonder (AP-fonder)

Utfärdad den 22 oktober 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (2000:192) om allmänna
pensionsfonder (AP-fonder) ska införas en ny paragraf, 4 kap. 9 a §, av
följande lydelse.

4 kap.
9 a §
För Första�Fjärde AP-fondernas innehav av aktier i svenska aktie-
bolag som är upptagna till handel på en handelsplats i Sverige får begräns-
ningen i 9 § första stycket överskridas genom att en AP-fond förvärvar aktier
i en nyemission.

Sådant innehav får dock inte överstiga 15 procent av röstetalet för samt-

liga aktier i aktiebolaget. Om innehavet överskrider den begränsningen ska
AP-fonden avveckla den överskjutande delen av innehavet så snart det är
lämpligt med hänsyn till marknadsförhållandena. Den delen ska dock av-
vecklas senast när det kan göras utan förlust för AP-fonden.

Den del av ett innehav som överstiger begränsningen i 9 § första stycket

ska avvecklas senast sju år efter förvärvet av aktierna i nyemissionen.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2020/21:9, bet. 2020/21:FiU12, rskr. 2020/21:19.

SFS

2020:851

Publicerad
den

23 oktober 2020

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.