SFS 2000:998 Lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP- fonder)

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) / SFS 2000:998 Lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP- fonder)
000998.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:192) om allmänna
pensionsfonder (AP-fonder);

utfärdad den 23 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 kap. 2 § lagen (2000:192) om all-

männa pensionsfonder (AP-fonder) skall ha följande lydelse.

1 kap.

2 §

Första�Fjärde AP-fonderna förvaltar de medel som enligt 6 § lagen

(2000:981) om fördelning av socialavgifter, 8 § lagen (1998:676) om statlig
ålderspensionsavgift och 6 § lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift
skall föras till Första�Fjärde AP-fonderna.

Sjunde AP-fonden förvaltar de medel som enligt 8 kap. 2 § första stycket

2 lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension skall föras till Pre-
miesparfonden eller Premievalsfonden.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2000/01:8, bet. 2000/01:SfU5, rskr. 2000/01:32.

SFS 2000:998

Utkom från trycket
den 5 december 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.