SFS 1998:1771 Lag om ändring i lagen (1998:711) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden

981771.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:711) om ändring i lagen
(1983:1092) med reglemente för Allmänna
pensionsfonden;

utfärdad den 17 december 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 § lagen (1983:1092) med regle-

mente för Allmänna pensionsfonden i stället för dess lydelse enligt lagen
(1998:711) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

1 §

De penningmedel som enligt 4 kap. 3 § lagen (1981:691) om socialav-

gifter, 8 § lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift och 6 § lagen
(1994:1744) om allmän pensionsavgift skall föras till Allmänna pensions-
fonden, skall förvaltas av första–sjätte fondstyrelserna.

De medel som enligt 8 kap. 2 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ål-

derspension förs till Premiesparfonden inom Allmänna pensionsfonden skall
förvaltas av sjunde fondstyrelsen.

Bestämmelser finns om första–tredje fondstyrelserna i 2–16, 21–25,

44 och 45 §§, om fjärde–sjätte fondstyrelserna i 26, 28–37, 39, 43, 44 och
45 §§ samt om sjunde fondstyrelsen i 43 a–45 §§.

På regeringens vägnar

ERIK ÅSBRINK

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1998/99:1 ålderspensionssyst., bet. 1998/99:SfU1, rskr. 1998/99:101.

SFS 1998:1771

Utkom från trycket
den 29 december 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.