SFS 2007:556 Lag om ändring i lagen (2000:193) om Sjätte AP-fonden

070556.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:193) om Sjätte
AP-fonden;

utfärdad den 14 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 kap. 5 och 6 §§ lagen (2000:193)

om Sjätte AP-fonden skall ha följande lydelse.

3 kap.

5 §

2

Om det behövs för en tillfredsställande betalningsberedskap eller för

att tillgodose kravet på ändamålsenlig förvaltning, får fondmedel placeras
hos Riksbanken, en bank eller ett kreditmarknadsföretag. I samma syfte får
fondmedel placeras i statsskuldväxlar, skattkammarväxlar, bankcertifikat,
företagscertifikat samt andra värdepapper med hög likviditet, avsedda för
den allmänna marknaden.

6 §

Om det är uppenbart att Sjätte AP-fonden annars skulle lida en avse-

värd förlust får fonden, i avsikt att skydda en fordran, på offentlig auktion
eller på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet köpa in egendom som är utmätt eller
pantsatt för fordran eller överta egendom som betalning för fordran. Egen-
dom som förvärvats på detta sätt skall avyttras så snart det är lämpligt och
senast då det kan ske utan förlust.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211.

2

Senaste lydelse 2004:439.

SFS 2007:556

Utkom från trycket
den 27 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.