SFS 2007:709 Lag om ändring i lagen (2000:193) om Sjätte AP-fonden

070709.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:193) om Sjätte AP-
fonden;

utfärdad den 30 augusti 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2000:193) om Sjätte

AP-fonden

dels att 3 kap. 3 § skall upphöra att gälla,
dels att 3 kap. 2 § skall ha följande lydelse.

3 kap.

2 § Sjätte AP-fonden får placera de medel som styrelsen förvaltar

1. i aktier i svenska och utländska aktiebolag,
2. i sådana konvertibler eller teckningsoptioner som har utfärdats av

svenska och utländska aktiebolag,

3. som riskkapital i svenska och utländska ekonomiska föreningar samt
4. i andelar i svenska och utländska kommanditbolag.
Fonden får inte förvärva så många aktier som är upptagna till handel på en

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet att dessa uppgår till 30 procent eller mer av samt-
liga aktier i ett aktiebolag eller, om aktierna har olika röstvärde, att röstetalet
för aktierna uppgår till 30 procent eller mer av röstetalet för samtliga aktier i
bolaget. Detta gäller inte förvärv av aktier i ett svenskt eller utländskt riskka-
pitalbolag.

Av fondens tillgångar, värderade till marknadsvärdet, får högst tio procent

vara utsatt för valutakursrisk.

Fonden får inte vara komplementär i ett kommanditbolag.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2006/07:100, bet. 2006/07:FiU21, rskr. 2006/07:222.

SFS 2007:709

Utkom från trycket
den 18 september 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

;
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.