SFS 1983:1092

831092.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1983:1092 Lag

Utkom från trycket

med reglemente för allmänna pensionsfonden;

den 30 december 1983

utfardad den 22 december 1983.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

I Inledande bestämmelse
1 § De p enningmedel, som enligt 4 kap. 3 § lagen (1981: 691) om so cial­
avgifter, 1 § lagen (1983:219) om tillfällig vinstskatt samt 1 § lagen
(1983:1086) om vinstdelningsskatt skall ingå til l allmänna pensionsfond en,
skall förvaltas av nio styrelser, nämligen första-Qärde fondstyrelserna

samt första�femte löntagarfondstyrelserna.

Bestämmelser om första-tredje fondstyrelserna finns i 2 -25 §§ sa mt

om fjärde fondstyrelsen och löntagarfondstyrelserna i 2 6-43 §§.

II Första�tredje fondstyrelserna

Medelstilldelning

2 § Riksförsäkringsverket skall varje år överföra

1. till förs ta fondstyrelsens förvaltning tilläggspensionsavgifter som er -

läggs av staten, kommuner och därmed jämförliga samfalligheter sam t av

bolag, föreningar och stiftelser, i vilka staten, kommuner eller därmed

jämförliga samfalligheter har ett bestämmande inflytande,

2. till andra fondstyrelsens förvaltning tilläggspensionsavgifter som er-

läggs av andra arbetsgivare än som har nämnts under 1 och som debiterats

på grundval av ett avgiftsunderlag som överstiger 225 gånger det basbelopp

som gäller enligt lagen (196 2: 381) om allmän försäkring,

3. till tredje fondstyrelsens förvaltning övriga tilläggspensionsavgifter

samt

4. till varje fondstyrelses förvaltning en tredjedel av vinstskatten och av

vinstdelningsskatten.

Vad som sägs i första stycket 1 -4 gäller med den begränsning som följer

av bestämmelserna i 26 och 27 §§ om fjärde fondstyrelsens och löntagar­
fondstyrelsernas rätt att rekvirera medel hos riksf örsäkringsverket.

Till varje fondstyrelses förvaltning skall också hänföras avkastningen av

de medel som styre lsen förvaltar.

Pensionsntbetalningar in. ni.

3 § Pensionsutbetalningar, förvaltningskostnader och a ndra utgifter av­
seende försäkringen för tilläggspension skall, i den mån and ra medel inte
står till förfogande, betalas genom tillskott som riksförsäkringsverket er­

håller från fo ndstyrelserna. De medel som behövs för ett kalenderår skall

tillskjutas av varje fondstyrelse i förhållande till de avgifter som under d et

närmast föregående året har överförts till dess förvaltning.

Varje fondstyrelse skall med de medel som den förvaltar betala kostna­

derna för dess verksamhet och för revision av dess förvaltning.

2886

' Prop, 1983/84: 50. FiU 2 0. rskr 122.

¬

background image

Orfionisation

SFS 1983:1092

4 § Varje fondstyrelse skall bestå av nio ledamöter, som förordnas av
regeringen. Av ledamöterna utses

i första fondstyrelsen tre efter förslag av sammanslutningar, som före­

träder kommunerna och landstingskommunerna, och tre efter förslag av
rikssammanslutningar av arbetstagare,

i andra fondstyrelsen tre efter förslag av rikssammanslutningar av ar-

bet.sgivare. en efter förslag av sammanslutningar som företräder konsu­
mentkooperationen och fyra efter förslag av rikssammanslutningar av ar­
betstagare samt

i tredje fondstyrelsen två efter förslag av rikssammanslutningar av ar­

betsgivare. fyra efter förslag av rikssammanslutningar av arbetstagare och

två efter förslag av sammanslutningar som företräder personer vilka erläg-
ger egenavgifter för tilläggspension.

Om förslag inte avges, förordnar regeringen ledamöter ändå.
För varje ledamot utses i samma ordning en suppleant.
Ledamöter och suppleanter skall vara myndiga och här i riket bosatta

svenska medborgare.

5 § Ledamöter och suppleanter förordnas för tiden intill dess balansräk­
ning har fastställts under tredje året efter det då förordnandet meddelades.

Regeringen får entlediga en ledamot eller suppleant även om den tid för

vilken han är förordnad inte har gått ut.

Om en ledamot eller suppleant entledigas eller avlider eller om hans

uppdrag av annat skäl upphör under den tid för vilken han förordnats, skall

för den återstående tiden i hans ställe en ny ledamot respektive suppleant
förordnas i den ordning som anges i 4 § .

6 § Av de utan förslag utsedda ledamöterna i första fondstyrelsen förord­
nar regeringen en till ordförande. I

andra och tredje fondstyrelserna skall

den utan förslag utsedde ledamoten vara ordförande. Varje fondstyrelse

väljer inom sig vice ordförande.

7 § En fondstyrelse sammanträder på kallelse äv ordföranden. Styrelsen
skall också kallas samman om en ledamot begär det.

Styrelsen är beslutför om de närvarande vid sammanträdet är fler än

hälften av antalet ledamöter. Ett ärende får dock inte tas upp till behand­
ling om inte såvitt möjligt samtliga ledamöter eller, vid förfall för någon av
dem. en suppleant för denne har fått tillfälle att delta i

ärendets behandling.

Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta förenar sig om.

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Vid styrelsesammanträden skall protokoll föras. Om någon ledamot i

samband med beslutet anmäler skiljaktig mening, skall denna antecknas i
protokollet.

8 § Varje fondstyrelse får uppdra åt enskilda ledamöter eller tjänstemän
hos styrelsen att var för sig eller två eller flera i förening avgöra ärenden

som annars ankommer på styrelsens egen prövning. Det åligger styrelsen

att meddela föreskrifter om den befogenhet som ett sådant uppdrag med­

för. Om uppdraget avser beviljande av lån skall grunderna för långivningen

2887

fastställas.

¬

background image

SFS 1983:1092

Uppdrag enligt första stycket får när som helst återk allas eller inskrärt-,

kas. Utan hinder av sådant uppdrag far styrelsen själv avgöra ärenden av

varje slag.

9 § Fondstyrelsen far anställa de tjänstemän som behövs samt bestämma
deras löner och övriga anställningsvillkor.

10 § Regeringen bestämmer arvoden och andra ersättningar till leda­

möter och suppleanter i fondstyre lserna.

Fon'altning

11 § Fondstyrelserna skall, inom ramen för vad som är fö renligt med den
allmänna ekonomiska politiken och med b eaktande av kreditmarknadens
funktionssätt, förvalta anförtrodda medel på sådant sätt att de blir till
största möjliga gagn för försäkringen för tilläggspension.

Fondmedlen skall placeras så att kraven pä god avkastning, tillfredsstäl­

lande betalningsberedskap och betryggande säkerhet tillgodoses.

12 § Varje fondstyrelse får placera de medel som styr elsen förvaltar

1. i obligationer utfärdade av s taten, kommuner eller därmed jämförliga

samfälligheter, Sveriges allmänna hypoteksbank. Konungariket Sverige s
stadshypotekskassa. Svenska bostadskreditkassan. Svenska skeppshypo-

tekskassan eller Skeppsfartens sekundärlånekassa eller av kreditaktiebo­
lag som står under tillsyn av bankinspektionen.

2. i obligationer garanter ade av staten, kommuner eller därmed jäm för­

liga samfälligheter,

3. i obligationer och andr a för den allmänna rörelsen avsedda skuldför­

bindelser som har offentligen utbjudits av svenska bankaktiebolag. Sveri­

ges investeringsbank aktiebolag eller Nordiska investeringsbanken med

undantag av konvertibla skuldebrev, skuldebrev förenade med optionsrätt
till nyteckning och sådana obligationer med längre löptid än ett år, som har
utfärdats av bankaktiebolag, sparbanker eller centralkassor för jord­
brukskredit.

4. i andr a skuldförbindelser utfärdade av staten, kommuner eller där­

med jämförliga samfälligheter, riksbanken, bankaktiebolag, sparbanker,

centralkassor för jordbrukskredit eller andra kreditinrättningar som rege­

ringen godkänner, eller av bolag, föreningar eller stiftelser som i 2 § första

stycket 1 sägs, såvida staten, en kommun eller en därmed jämförlig samfäl-
lighet har iklätt sig borgen för förbi ndelserna,

5. i skuldförbindelser ut färdade av en annan fondstyrelse samt
6. i fordringar hos kreditinrättningar i enlighet med bestämmelserna o m

återlån.

13 § Om det behövs för en tillfredsställande betalningsberedskap eller
för att tillgodose kravet på ändamålsenlig förvaltning får fondmedel pla­

ceras hos riksbanken, annan bank eller postgirot.

14 § Om det är uppenbart att allmänna pensionsfonden annars skulle lida
en avse värd förlust får en fondstyrelse, i avsikt att skydda en fordran, på

2888

offentlig auktion eller fondbörs köpa in egendom som är utmätt eller

/

¬

background image

pantsatt för fordringen eller överta egendom som betalning för fordringen.

SFS 1983:1092

Egendom som f örvärvats på detta sätt skall avyttras så snart det är lämp­
ligt och senas t då det kan ske utan förlust.

15 § För att tillgodose ett tillfälligt penningbehov får varje fondstyrelse
ta upp kredit hos en kreditinrättning eller hos en annan fondstyrelse.

16 § Fondstyrelsernas räkenskapsår är kalenderår.

Varje f ondstyrelse skall före den 1 febr uari vaije år redovisa för sin

förvaltning under föregående räkenskapsår genom att lämna förvaltnings­

berättelse med resultaträkning samt balansräkning avseende ställningen
vid årets utgång.

I balansräkningen skall tillgångarna tas upp till anskaff ningskostnaden.

En osäker fordran skall dock tas upp till det belopp som kan beräknas
komma att inflyta. En värdelös fordran får inte tas upp som tillgång.

17 § Första-tredje fondstyrelserna skall årligen gemensamt göra en
sammanställning av övriga fondstyrelsers verksamhetsberättelser. Sam­

manställningen skall överlämnas till regeringen före den 1 april året efter
räkenskapsåret.

�&t er lån

18 § Riksbanken, bankaktiebolag, sparbanker, centralkassor för jord­

brukskredit, Sveriges allmänna hypoteksbank. Svenska skeppshypoteks-

kassan och andra kreditinrättningar som regeringen godkänner får varje år
mot bevis om fullgjord avgiftsbetalning bevilja den som erlagt avgift till

försäkringen för tilläggspension enligt lagen (1962:381) om allmän försäk­

ring återlån. Detta får ske med högst hälften av de avgifter som erlagts

1. under det närmast föregående året eller

2. under de fem närmast föregående åren. i den mån avgiftsbetalningar­

na inte redan utnyttjats som underlag för återlån.

�&terlån får inte beviljas, om lånebeloppet skulle understiga femtiotusen

kronor. �&terlån enligt första stycket 2 får uppgå till högst femhu ndratusen
kronor.

19 § En kreditinrättning, som har lämnat återlån enligt 18 §, får i sam­

band därmed till motsvarande belopp erhålla lån från en fondstyrelse.
Lånet skall lämnas av den fondstyrelse som enligt 2 § har att förvalta de

avgifter eller större delen av de avgifter för vilka återlånet beviljats. De lån

som kreditinrättningar erhåller under ett kalenderår på grund av återlån till

kommuner och landstingskommuner får uppgå till sammanlagt högst e tt­
hundra miljoner krono r.

Räntesatsen för lån från fon dstyrelser till kreditinrättningar enligt första

stycket skall motsvara räntesatsen för det senaste i Sverige utgivna lång­
fristiga statsobligationslånet, om inte regeringen har fastställt en annan
räntesats. Räntesatsen för lånet skall o mprövas vart femte år under dess
löptid. En fon dstyrelse och en kreditinrättning kan komma öve rens om att
den nya räntesatsen skall gälla även för övriga lån vilkas räntesats skall
omprövas under samma kalenderår.

2889

¬

background image

SFS 1983:1092

20 § Amortering skall vaije år göras på återlån. som inte i sin helhet

återbetalas inom ett år från utlämnandet. Varje amortering skall göras med

minst en tiondedel eller, såvitt avser återlån som beviljats med högre
belopp än hälften av närmast föregående års avgifter, minst en femton de­

del av lånesumman.

Det lån som en kreditinrättning erhållit från en fondstyrelse enligt 19 §

skall återbetalas i samma takt som återlånet. �&terbetalningen får dock inte
ske långsammare än som föreskrivits i villkoren för återlånet. Har ett
återlån sagts upp till betalning får kreditinrättningens lån hos fondstyrelsen

ändå, till den del det motsvarar obetald återlåneskuld, återbetalas på de

villkor som gällde före uppsägningen.

Om långivaren och låntagaren är överens far ett återlån överföras till en

annan kreditinrättning som har rätt att bevilja sådana lån.

Revision

21 § För vatje fondstyrelse förordnar regeringen fyra revisorer att grans­

ka styrelsens förvaltning. Av revisorerna utses en på förslag av bankin­

spektionen och två efter samråd med de samman slutningar som enligt 4 §
far föreslå ledamöter i fondstyre lsen. De revisorer som utses utan samråd

skall vara gemensamma.

Den revi sor som utsetts utan förslag eller samråd skall som ordfö rande

leda revisionen.

Revisorerna får vid fullgörandet av sitt uppdrag anlita biträde.

22 § Revisorerna förordnas för tiden intill dess balansräkning har fast­
ställts nästa gång.

Regeringen får entlediga en revisor, även om den tid för vilken han blivit

utsedd inte har gått ut.

Om en revisor entledigas eller avlider eller om hans uppdrag av annat

skäl upphör under den tid för vilken han blivit utsedd, skall för den
återstående tiden en ny revisor förordnas i hans st älle.

23 § Regeringen be slutar om arvoden och andra ersättningar till reviso­

rerna.

24 § För varje kalenderår skall revisorerna avge en revisionsberättelse,
som skall överlämnas till fondstyrelsen inom en månad efter det att förvalt­
ningsberättelsen enligt 16 § har kommit revis orerna till hand a.

Revisionsberättelsen skall innehålla en redogörelse för omfattningen och

resultatet av revisorernas granskning och inventering av de under styrel
sens förvaltning stående tillgångarna samt uppgift om anmärkning för elig

ger mot förvaltningsberättelsen med resultaträkning, mot balansräkningen

mot fondstyrelsens bokföring eller i övr igt mot fondstyrelsens förvaltning

Om det föreligger anledning till anmärkning skall den anges i revis ionsbc

rättelsen. Revisorerna får också meddela de erinringar i berättelsen som de

anser påkallade.

En revisor som är av skiljaktig mening eller i övrigt finner särskilt

uttalande påkallat får ange detta i revisions berättelsen, om han inte a vger

en särskild sådan berättelse.

2890

¬

background image

''25 § Sedan revisionsberättelsen har kommit fondstyrelsen till banda,

SFS 1983:1092

^skall styrelsen genast överlämna förvaltningsberättelsen och revisionsbe­

rättelsen till rege ringen, som före den 1 maj samma år skall avgöra frågan

om fastställelse av balansräkningen.

III Fjärde fondstyrelsen och löntagarfondstyrelserna

Medelstilldelning^

26 § Riksförsäkringsverket skall till fjärde fondstyrelsens förvaltning
överföra de medel, som styrelsen rekvirerar hos verket. Medlen avräknas

på de medel som belöper på första, andra och tredje fondstyrelserna i

förhållande till kapitalbehållningarna enligt dessa styrelsers balansräk­

ningar avseende ställningen vid utgången av närmast föregående år.

Till fondstyrelsens förvaltning skall också, med den begränsning som

följer av 28 §, hänföras avkastningen av de medel som styr elsen förvaltar.

De medel som överförs till fondstyrelsens förvaltning får uppgå till högst

1 850 miljoner kronor.

27 § Riksförsäkringsverket skall till varje löntagarfondstyrelses förvalt­

ning överföra de medel som styrelsen rekvirerar hos verket. Medlen avräk­
nas på de medel som riksförsäkringsverket enligt 2 § f örsta stycket 1 -4
skall överföra till för sta, andra och tredje fondstyrelserna med lika fördel­
ning mellan dessa s tyrelser.

Till en löntagarfondstyrelses förvaltning får överföras dels en femtedel

av vinstskatten o ch av vinstdelningsskatten, dels av tilläggspensionsavgif­

terna ett belopp motsvarande 0,04 enheter av procentsatsen för uttag av
tilläggspensionsavgift. Summan av de medel som ö verförs till en löntagar­

fondstyrelses förvaltning får dock inte överskrida den medelsram som
anges i fjärde styc ket.

Till varje löntagarfondstyrelses förvaltning skall också, med den be­

gränsning som följer av 28 §, hänföras avkastningen av de medel som
styrelsen förvaltar.

För varje löntagarfondstyrelse är medelsramen 400 miljoner kronor år

1984 och ökar därefter årligen till och med år 1990 m ed ett belopp motsva­

rande 20000 basbelopp för respektive år enligt lagen (19 62; 381) om allmän

försäkring.

Avkastning m.m.

28 § Fjärde fondstyrelsen och löntagarfondstyrelserna skall varje år före
utgången av maj månad till för sta, andra och tredje fondstyrelsernas för­
valtning överföra en avkastning för närmast föregående räkenskapsår be­
räknad till tre procent av nuvärdet av förvaltade medel. Med nuvärdet av

förvaltade medel avses summan av de medel som styrelsen intill räken­

skapsårets slut rekvirerat hos riksförsäkringsverket, omräknad efter de

förändringar av kon sumentprisindex som skett från det medlen tillställdes
styrelsen och fram till räkenskapsårets slut.

För medel som en fondstyrelse förvaltat under endast en del av räken­

skapsåret skall den enligt fö rsta stycket beräknade avkastningen minskas i

motsvarande mån.

2891

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.