SFS 1984:435

840435.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1984:435

om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för

utkom från trycket

allmänna pensionsfonden;

den 20juni i984

utfärdad den 7 juni 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1983:1092) med

reglemente för allmänna pensionsfonden

dels att 12 och 18-20 §§ skall ha nedan angivna lydelse,
dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 15 a §, av nedan angivna

lydelse.

12 § Varje fondstyrelse får placera de medel som styrelsen förvaltar

1. i obligationer utfärdade av staten, kommuner eller därmed jämförliga

samfälligheter, Sveriges allmänna hypoteksbank. Konungariket Sveriges
stadshypotekskassa. Svenska bostadskreditkassan. Svenska skeppshypo-
tekskassan eller Skeppsfartens sekundärlånekassa eller av kreditaktiebo­
lag som står under tillsyn av bankinspektionen,

2. i obligationer garanterade av staten, kommuner eller därmed jämför­

liga samfälligheter,

3. i obligationer och a ndra för den allmänna rörelsen avsedda skuldför­

bindelser som har offentligen utbjudits av svenska bankaktiebolag, svens­

ka fondkommissionsbolag, Sveriges investeringsbank aktiebolag eller Nor­

diska investeringsbanken med u ndantag av konvertibla skuldebrev, skul­
debrev förenade med optionsrätt till nyteckning och sådana obligationer

med längre löptid än ett år, som har utfärdats av bankaktiebolag, sparban­
ker eller centralkassor för jordbrukskredit,

4. i a ndra skuldförbindelser utfärdade av staten, kommuner eller där­

med jämförliga samfälligheter, riksbanken, bankaktiebolag, sparbanker,

centralkassor för jordbrukskredit eller andra kreditinrättningar som rege­

ringen godkänner, eller av bolag, föreningar eller stiftelser som i 2 § första

stycket 1 sägs, såvida staten, en kommun eller en därmed jämförlig samfäl-
lighet har iklätt sig borgen för förbindelserna,

5. i skuldförbindelser utfärdade av en annan fondstyrelse samt

' Prop. 1983/84: 172, NU 37, rskr 374.

1023

¬

background image

SFS 1984:435

6. i fordringar hos kreditinrättningar i enlighet med bestämmelserna om

återlån.

15 a § En fondstyrelse får förvärva fast egendom, tomträtt eller bostads­

rätt för att bereda styrelsen lokaler för verksamheten.

18 § Bankaktiebolag, sparbanker och centralkassor för jordbrukskredit
far vaije år mot be vis om fullgjord avgiftsbetalning bevilja den som erlagt

avgift till försäkringen för tilläggspension enligt lagen (1962:381) om all­

män försäkring återlån. Detta far ske med högst hälften av de avgifter som

erlagts

1. under det närmast föregående året eller
2. under de fem närmast föregående åren, i den mån avgiftsbetalningar­

na inte redan utnyttjats som underlag för återlån.

Återlån far inte beviljas staten, kommuner eller landstingskommuner.

Inte heller får återlån beviljas om lånebeloppet skulle understiga femtiotu­

sen kronor. Återlån enligt fö rsta stycket 2 får uppgå till högst femhundra­

tusen kronor.

19 § En kreditinrättning, som har lämnat återlån enligt 18 §, får i sam­

band därmed till motsvarande belopp erhålla lån från en fondstyrelse.
Lånet skall lämn as av den fondstyrelse som enligt 2 § har att förvalta de

avgifter eller större delen av de avgifter för vilka återlånet beviljats.

Räntesatsen för lån från en fondstyrelse till en kreditinrättning enligt

första stycket fastställs av fondstyrelsen. Räntesatsen för lånet skall om­

prövas vart femte år under dess löptid. En fondstyrelse och en kreditinrätt­

ning kan komma överens om att den nya räntesatsen skall gälla även för

övriga lån vilkas ränte sats skall omprövas under samma kalenderår.

20 § Ett återlån skall amorteras med ett i förväg bestämt belopp per år.
Varje amortering skall göras med e n tiondedel eller, såvitt avser återlån

som beviljats med högre belopp än hälften av närmast föregående års

avgifter, en femtondedel av lånesumman. Amortering får dock ske med
större belopp om särskilda skäl föreligger.

Det lån som en kreditinrättning erhållit från en fondstyrelse enligt 19 §

skall återbetalas i samma takt som återlånet. Återbetalningen får dock inte
ske långsammare än som föreslcrivits i villkoren för återlånet. Har ett

återlån sagts upp till betalning på grund av att låntagaren inte längre kan

förväntas fullgöra förbindelsen far kreditinrättningens lån hos fondstyrel­

sen, till den del det m otsvarar obetald återlåneskuld, lösas i förtid.

Om långivaren och låntagaren är överens (Ar ett återlån överföras till en

annan kreditinrättning som har rätt att bevilja sådana lån.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984.
2. I fråga om återlån, som har beviljats före den 1 juli 1984, och lån från

en fondstyrelse till en kreditinrättning som har beviljat återlånet gäller

1024

¬

background image

fortfarande 19 § and ra stycket och 20 § första och andra styckena i sina

SFS 1984:435

äldre lydelser.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Bengt-Åke Nilsson

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.