SFS 1987:1326

871326.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1987:1326

om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för

Utkom från trycket

allmänna pensionsfonden;

den 3o december i987

utfärdad den 21 december 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1983:10 92) med

reglemente för allmänna pensionsfonden

dels att 12, 15 a , 16, 17, 24, 35, 36, 39 samt 43 §§ skall ha följande

lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 15 b §, av följande

lydelse.

12

Varje fondstyrelse får placera de medel som styrelsen förvaltar

1. i obligationer utfärdade av staten, kommuner eller därmed jämförliga

'Prop. 1987/88:11, NU 10, rskr. 111.

.qoT

^ Senaste lydelse 1987:644.

¬

background image

SFS 1987:1326

samfålligheter, Sveriges allmänna hypoteksbank, Konungariket Sveriges
stadshypotekskassa. Svenska bostadskreditkassan, Svenska skeppshypo-
tekskassan eller Skeppsfartens sekundärlånekassa eller av kreditaktie­

bolag som står under tillsyn av bankinspektionen,

2. i obligationer garanterade av staten, kommuner eller därmed jämförli­

ga samfälligheter,

3. i obligationer och andra för den allmänna rörelsen avsedda skuldför­

bindelser som har offentligen utbjudits av sven ska bankaktiebolag, svens­
ka fondkommissionsbolag, Sveriges investeringsbank aktiebolag eller Nor­

diska investeringsbanken med undan tag av konvertibla skuldebrev, skul­

debrev förenade med optionsrätt till nyteckning och sådana obligationer

med längre löptid än et t år, som har utfärdats av bankaktiebolag, sparban­
ker eller centrala föreningsbanker,

4. i andra skuldförbindels er utfärdade av
a) staten, kommuner eller därmed jämförliga samfälligheter, riksbanken,

bankaktiebolag, sparbanker, centrala föreningsbanker eller andra kreditin­
rättningar som regeringen godkänner,

b) bolag, föreningar eller stiftelser som i 2 § första stycket 1 sägs, såvida

staten, en kommun eller en därmed jämförlig samfällighet har iklätt sig

borgen för förbindelserna,

c) svenska aktiebolag eller ekonomiska föreningar, utan borgensåtagan­

de enligt b), till belop p som sammanlagt motsvarar högst fem procent av
anskaffningsvärdet av de tillgångar som styrelsen förvaltar,

5. i skuldförbindelser utfärdade av en annan fondstyrelse samt
6. i fordringar hos kre ditinrättningar i enlighet med bestämmelserna o m

återlån.

15 a

En fondstyrelse får förvärva fast egendom, tomträtt eller bo­

stadsrätt för att bereda styrelsen lokaler för verksamheten.

En styrelse får dessutom, för att tillgodose kravet på en ändamålsenlig

förvaltning av de medel som styrelsen förvaltar, själv eller genom bola g
som i sin helhet innehas av fondstyrelsen eller flera fondstyrelser gemen­
samt

1. förvärva och till nyttjande upplåta fast egendom eller tomträtt samt
2. förvärva samtliga aktier i ett bolag som h ar till ändamål a tt äga eller

förvalta sådan egendom (fastighetsbolag).

Det sammanlagda värdet av varje fondstyrelses innehav av tillgångar

som förvärvats enligt andra stycket får uppgå till ett belopp som motsvarar

högst fem procent av det totala anskaffningsvärdet av de tillgångar som

styrelsen förvaltar. Vid beräkningen skall tillg ångar som förvärvats enligt 1

tas upp till anskaffningskostnaden och tillgångar som förvärvats enligt 2 till

den andel av anskaffningskostnaderna för fastigheterna i bolaget som

motsvarar styrelsens innehav av aktier i bolaget.

3924

15 b § En fondstyrelse får själv eller genom bolag som innehas av fon d­

styrelsen vid förvärv av tillgångar s om sägs i 15 a § andra stycket 1 överta
ansvaret för lån som har lämnats mot säkerhet av panträtt i sådana tillgång­
ar eller ta upp nya lån om det behövs för en normal förvaltning av tillgång­
arna.
^ Senaste lydelse 1984:435.

¬

background image

' i6i;§' Fondstyrelsernas räkenskapsår är kalenderår.

SFS 1987:1326

Vaije fondstyrelse skall före den 15 februari vaije år redovisa för sin

förvaltning under föreg ående räkenskapsår genom att lämna förvaltnings­

berättelse med resultaträkning samt balansräkning avseende ställningen
vid årets utgång.

I balan sräkningen skall tillgångarna tas upp till anskaffningskostnad en.

En osäke r fordran skall dock tas upp till de t belopp som kan beräknas
komma att inflyta. En värdelös fordran får inte tas upp som tillgång.

Till förvaltningsberättelsen skall också fogas resultaträkning och balans­

räkning som är uppställda efter reala principer.

17 § Första-tredje fondstyrelserna skall årligen gemensamt göra en

sammanställning av övriga fondstyrelsers verksamhetsberättelser.

Sammanställningen skall överlämnas till regeringen före den 1 april året

efter räkenskapsåret.

Regeringen skall överlämna sammanställningen och fondstyrelsernas

verksamhetsberättelser till riksdagen före utgången av april månad samma

år.

24 § För varje kalenderår skall revisorerna avge en revisionsberättelse,

som sk all överlämnas till fond styrelsen inom Qorton dagar efter det att
förvaltningsberättelsen enligt 16 § har kommit revisor erna till handa.

Revisionsberättelsen skall innehålla en redogörelse för omfattningen och

resultatet av rev isorernas granskning och inventering av de under styrel­

sens förvaltning stående tillgångarna samt uppgift om anmärkning förelig­
ger mot förvaltningsberättelsen med resul taträkning, mot balansräkningen,

mot fondstyrelsens bokföring eller i övrigt mot fondst yrelsens förvaltning.

Om det föreligger anledning till anmärkning skall den anges i revisionsbe­
rättelsen. Revisorerna far också meddela de erinringar i berättelsen som de
anser påkallade.

En revisor som är av skiljaktig mening eller i övrigt finner särskilt

uttalande påkallat får ange detta i rev isonsberättelsen, om han inte avger
en särskild sådan ber ättelse.

35 §'' Fjärde fondstyrelsen får placera de medel som styrelsen förvaltar

1. i aktier i svenska aktiebolag med undant ag av aktiebolag som driver

bank- eller försäkringsrörelse,

2. i standardiserade köp- och säljoptioner avseende aktier i sådana

aktiebolag som avses i 1,

3. i sådana konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med op­

tionsrätt till nyteckning som har utfärdats av aktiebolag som avses i 1,

4. i aktier i utländska aktiebolag samt i sådan a konvertibla skuldebrev

eller skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning som har utfärdats
av utländska aktiebolag,

5. som riskkapital i svenska ekonomiska föreningar samt
6. i andelar i svenska kommanditbolag.

Fondstyrelsen får inte förvärva värdepapper enligt första stycket 4 i

sådan omfattning att värdepapperens sammanlagda värde kommer att
överstiga en procent av värdet av de medel som styrelsen förvaltar.

" Senaste lydelse 1984; 191.

3925

¬

background image

SFS 1987:1326

Allmänna pensionsfonden får inte vara komplementär i ett kommandit­

bolag.

36 § En löntagarfondstyrelse får placera de medel som styrelsen
förvaltar

1. i aktier i svenska aktiebolag,

2. i sådana konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med op­

tionsrätt till nyteckning som har utfärdats av aktiebolag som avses i 1,

3. som riskkapital i svensk a ekonomiska föreningar samt
4. i andelar i svenska kommanditbolag.

39 § Om det behövs för en tillfredsställande betalningsberedskap eller

för att tillgodose kravet på ändamålsenlig förvaltning far fondm edel place­

ras hos riksbanken, annan bank eller postgirot. I samma syfte far fondme­

del placeras i statsskuld växlar, skattkammarväxlar, bankcertifikat, före-

tagscertifikat samt andra värdepapper med hög likviditet, avsed da för den
allmänna marknaden.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1988.

På regeringens vägnar

BENGT K. �&. JOHANSSON

Anders Nordström

(Finansdepartementet)

0

C

c
p
c

I

ID

43 § Föreskrifterna i 5 § andra stycket, 7-10 §§, 14 §, 15 §, 15 a § första
stycket, 16 § samt 22-25 §§ gäller också i fråga om fjärde fondstyrelsen
och löntagarfondstyrelserna.

E

n
t?
SE

fl'

t?

X

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.