SFS 1988:1545

881545.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988; 1545 Lag

Utkom från trycket

om ändring I lagen (1983:1092) med reglemente for

den 23 december 1988 allmänna pensionsfonden;

utfärdad den 1 5 december 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 12 och 15 a §§ lagen (1983:1092)

med reglemente for allmänna pensionsfonden skall ha följande lydelse.

12

Varje fondstyrelse får placera de medel som styrelsen förvaltar

1. i obligationer utfärdade av staten, kommuner eller därmed jämfÖrli-

' Prop. 1988/89:59, FiU 13. rskr. 73.

3346

^ Senaste lydelse 1987; 1326.

¬

background image

ga samfälligheter, Sveriges allmänna hypoteksbank, Konungariket Sveri-

SFS 1988:1545

ges stadshypotekskassa, Svenska bostadskreditkassan, Svenska skeppshy-

potekskassan eller Skeppsfartens sekundärlånekassa eller av kreditaktie­
bolag som står under tillsyn av bankinspektionen,

2. i obligationer garanterade av staten, kommuner eller därmed jämför­

liga samfälligheter,

3. i obligationer och andra för den allmänna rörelsen avsedda skuldför­

bindelser som har offentligen utbjudits av svenska bankaktiebolag, svens­
ka fondkommissionsbolag, Sveriges investeringsbank aktiebolag eller Nor­
diska investeringsbanken med undantag av konvertibla skuldebrev, skul­
debrev förenade med optionsrätt till nyteckning och sådana obligationer
med längre löptid än ett år, som har utfärdats av bankaktiebolag, sparban­
ker eller centrala föreningsbanker,

4. i andra skuldförbindelser utfärdade av
a) staten, kommuner eller därmed jämförliga samfälligheter, riksban­

ken, bankaktiebolag, sparbanker, centrala föreningsbanker eller andra kre­

ditinrättningar som regeringen godkänner,

b) bolag, föreningar eller stiftelser som i 2 § första stycket 1 sägs, såvida

staten, en kommun eller en därmed jämförlig samfällighet har iklätt sig

borgen för förbindelserna,

c) svenska aktiebolag eller ekonomiska föreningar utan borgensåtagan­

de enligt b), till belopp som sammanlagt motsvarar högst fem procent av
anskaffningsvärdet av de tillgångar som styrelsen förvaltar,

5. i skuldförbindelser utfärdade av en annan fondstyrelse,

6. i fordringar hos kreditinrättningar i enlighet med bestämmelserna

om återlån samt

7. i aktier utgivna av PenningmarknadsCentralen PmC Aktiebolag.

15 a §' En fondstyrelse får förvärva fast egendom, tomträtt eller bostads­

rätt för att bereda styrelsen lokaler för verksamheten eller för att bereda

bostad åt någon som är anställd hos fondstyrelsen.

En styrelse får dessutom, för att tillgodose kravet på en ändamålsenlig

förvaltning av de medel som styrelsen förvaltar, själv eller genom bolag

som i sin helhet innehas av fondstyrelsen eller flera fondstyrelser gemen­
samt

1. förvärva och till nyttjande upplåta fast egendom eller tomträtt samt

2. förvärva samtliga aktier i ett bolag som har till ändamål att äga eller

förvalta sådan egendom (fastighetsbolag).

Det sammanlagda värdet av varje fondstyrelses innehav av tillgångar

som förvärvats enligt andra stycket får uppgå till belopp som motsvarar

högst fem procent av det totala anskaffningsvärdet av de tillgångar som

styrelsen förvaltar. Vid beräkningen skall tillgångar som förvärvas enligt 1

tas upp till anskaffningskostnaden och tillgångar som förvärvas enligt 2 till
den andel av anskaffningskostnaderna för fastigheterna i bolaget som
motsvarar styrelsens innehav av aktier i bolaget.

' Senaste lydelse i 987:1326.

3347

¬

background image

SFS 1988:1545

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Anders Nordström
(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.