SFS 1990:1355

901355.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:1355 Lag

Utkom från trycket

OM ändrisig s la gcii (1983:1092) med reglemente for

den 27 de cember 1990

, •Sifpi

utfärdad den 17 december 1990.

' pis

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att det i lagen {1983:1092) med k?®;''

reglemente for allmänna pensionsfonden skall inforas en ny parag raf, 44 §, pii

av följande lydelse.

p®'

44 § Ledamöter ocfi suppleanter i fonds tyrelserna samt de arbetstagare
och uppdragstagare hos styrelsen som styrelsen bestämmer skall skriftligen

anmäla sitt innehav och ändring i innehavet av fondpapper som anges i 2 §

insiderlagen (1990:1342).

fp; ^

Styrelsen bestämmer hur anmälan enligt första stycket skall ske.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1991.

På regeringens vägnar

Håkan Klahr

(Finansdepartementet)

i...

isifi

r»U..

ERIKÅSBRINK

"•v

2466

' Prop. 1990/91:42, NU 15. rskr. 84.

¬

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.