SFS 1993:542 Lag om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden

SFS 1993_542 Lag om ändring i lagen (1983_1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1201

SFS 1993:542
Utkom från trycket
den 15 juni 1993

Lag
om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för
Allmänna pensionsfonden;

utfärdad den 3 juni 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1983:1092) med

reglemente för Allmänna pensionsfonden2

dels att 17 — 20, 40 och 42 §§ skall upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 40 § skall utgå,
dels att 1, 11, 15 a, 16, 21, 24, 25, 30, 32, 34, 43 och 44 §§ skall ha

följande lydelse,

dels att punkterna 2 och 4 i övergångsbestämmelserna till lagen

(1991:1857) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall föras in tre nya paragrafer, 7 a, 16 a och 45 §§

samt närmast före 45 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 § De penningmedel, som enligt 4 kap. 3 § lagen (1981:691) om social-

avgifter skall föras till Allmänna pensionsfonden, skall förvaltas av för-
sta—femte fondstyrelserna.

Bestämmelser om första-tredje fondstyrelserna finns i 2—16, 21— 25,

44 och 45 §§ samt om fjärde och femte fondstyrelserna i 26, 28 — 30, 32—
35, 37, 39 och 43— 45 §§.

7 a § En styrelseledamot får inte handlägga en fråga om avtal mellan
honom och fondstyrelsen. Han får inte heller handlägga en fråga om avtal
mellan fondstyrelsen och tredje man, om han i frågan har ett väsentligt
intresse som kan strida mot fondstyrelsens. Med avtal jämställs rättegång
och annan talan.

1

Prop. 1992/93:206, bet. 1992/93: NU31, rskr. 1992/93:383.

2

Lagen omtryckt 1991:1857.

background image

SFS 1993:542

11 § Fondstyrelserna skall förvalta anförtrodda medel på sådant sätt att

de blir till största möjliga nytta för försäkringen för tilläggspension.

Fondmedlen skall placeras så att kraven på långsiktigt hög avkastning,

tillfredsställande betalningsberedskap och riskspridning samt betryggande
säkerhet tillgodoses.

Fondstyrelserna får uppdra åt värdepappersinstitut eller annan kapital-

förvaltare att förvalta vissa fondmedel.

Varje fondstyrelse skall fastställa närmare mål för sin placeringsverk-

samhet.

15 a § En fondstyrelse får förvärva fast egendom, tomträtt eller bostads-

rätt för att bereda styrelsen lokaler för verksamheten eller för att bereda
bostad åt någon som är anställd hos fondstyrelsen.

En styrelse får dessutom, för att tillgodose kravet på en ändamålsenlig

förvaltning av de medel som styrelsen förvaltar, själv eller genom bolag
som i sin helhet innehas av fondstyrelsen eller flera fondstyrelser gemen-
samt

1. förvärva och till nyttjande upplåta fast egendom eller tomträtt samt

2. förvärva aktier i ett bolag som har till ändamål att äga eller förvalta

sådan egendom (fastighetsbolag).

Det sammanlagda marknadsvärdet av varje fondstyrelses innehav av

tillgångar som förvärvats enligt andra stycket får uppgå till ett belopp som
motsvarar högst fem procent av det totala marknadsvärdet av de tillgångar
som styrelsen förvaltar. Om denna gräns efter förvärvet kommer att över-
skridas, skall innehavet avvecklas i motsvarande mån så snart det är

lämpligt.

16 §3 Fondstyrelsernas räkenskapsår är kalenderår.

Varje fondstyrelse skall före den 1 april varje år lämna årsredovisning.

Denna består av resultaträkning och balansräkning samt förvaltningsbe-
rättelse. Årsredovisningen skall upprättas i enlighet med god redovisnings-
sed.

16 a § Varje fondstyrelse skall samtidigt med att årsredovisning och

revisionsberättelse överlämnas till regeringen enligt 25 § också överlämna
en egen utvärdering av styrelsens förvaltning av fondmedlen (resultatupp-
följning) med utgångspunkt i de närmare mål för placeringsverksamheten
som fastställts enligt 11 § fjärde stycket.

21 § För varje fondstyrelse utser regeringen två revisorer att granska
styrelsens förvaltning. Minst en av revisorerna skall vara auktoriserad.

Regeringen utser en av de auktoriserade revisorerna att samordna revi-

sionen av fondstyrelsernas förvaltning.

Revisorerna får vid fullgörandet av sitt uppdrag anlita biträde.

24 § För varje kalenderår skall revisorerna avge en revisionsberättelse,
som skall överlämnas till fondstyrelsen inom fjorton dagar efter det att
årsredovisningen enligt 16 § har kommit revisorerna till handa.

3

Ändringen innebär bl. a. att tredje och fjärde styckena upphävs.

1202

background image

1203

SFS 1993:542

Revisionsberättelsen skall innehålla en redogörelse för omfattningen

och resultatet av revisorernas granskning och inventering av de under
styrelsens förvaltning stående tillgångarna samt uppgift om anmärkning
föreligger mot årsredovisningen, fondstyrelsens bokföring eller i övrigt

mot fondstyrelsens förvaltning. Om det föreligger anledning till anmärk-
ning skall den anges i revisionsberättelsen. Revisorerna får också meddela
de erinringar i berättelsen som de anser påkallade.

En revisor som är av skiljaktig mening eller i övrigt finner särskilt

uttalande påkallat får ange detta i revisionsberättelsen, om han inte avger
en särskild sådan berättelse.

25 § Sedan revisionsberättelsen har kommit fondstyrelsen till handa,
skall styrelsen genast överlämna årsredovisningen och revisionsberättelsen
till regeringen, som senast den 15 oktober samma år skall avgöra frågan om
fastställelse av balansräkningen.

30 §4 Var och en av fjärde och femte fondstyrelserna skall bestå av
fjorton ledamöter som förordnas av regeringen. Av ledamöterna utses två
efter förslag av sammanslutningar som företräder kommunerna, tre efter
förslag av rikssammanslutningar av arbetsgivare, fem efter förslag av

rikssammanslutningar av arbetstagare och två efter förslag av rikssam-
manslutningar inom kooperationen.

32 §5 Om en ledamot eller suppleant entledigas eller avlider eller om
hans uppdrag av annat skäl upphör under den tid för vilken han blivit
förordnad, skall för den återstående tiden i hans ställe en ny ledamot

respektive suppleant förordnas i den ordning som anges i 30 §.

34 § Fondstyrelserna skall, inom ramen för vad som är till nytta för
försäkringen för tilläggspension, förvalta anförtrodda medel genom place-
ringar på riskkapitalmarknaden.

Fondmedlen skall placeras så att kraven på långsiktigt hög avkastning

och tillfredsställande riskspridning tillgodoses.

43 § Föreskrifterna i 4 § andra-fjärde styckena, 5 § första och andra
styckena, 7 - 10 §§, 11 § tredje och fjärde styckena, 12 a §, 14 §, 15 §, 15 a §
första stycket, 16 §, 16 a § samt 2 1 - 2 5 §§ gäller också i fråga om fjärde och
femte fondstyrelserna.

44 § Ledamöter och suppleanter i en fondstyrelse, revisorerna för styrel-
sen samt de arbetstagare och uppdragstagare hos styrelsen som styrelsen
bestämmer skall skriftligen anmäla sitt innehav och ändring i innehavet av
fondpapper som anges i 2 § insiderlagen (1990:1342).

Styrelsen bestämmer hur anmälan enligt första stycket skall ske.

4

Ändringen innebär att andra-fjärde styckena upphävs.

5

Ändringen innebär att första stycket upphävs.

background image

SFS 1993:542

V Sammanställning och redovisning

45 § Regeringen skall årligen göra en sammanställning av fondstyrelser-
nas årsredovisningar och göra en utvärdering av fondstyrelsernas förvalt-

ning av fondkapitalet.

Sammanställningen, fondstyrelsernas årsredovisningar och regeringens

utvärdering skall överlämnas till riksdagen senast den 15 oktober året efter
räkenskapsåret.

Övergångsbestämmelser
(1991:1857)

2. De tillgångar och skulder som första -femte löntagarfondstyrelserna

förvaltar skall från och med den 1 januari 1992 förvaltas av en avveck-

lingsstyrelse. Avvecklingsstyrelsen skall bestå av fem ledamöter. För leda-
möterna skall finnas två suppleanter. Regeringen förordnar ledamöter och
suppleanter. Av ledamöterna förordnas en till ordförande och en till vice
ordförande.

Riksförsäkringsverket skall under år 1992 till avvecklingsstyrelsen över-

föra de kvarstående medel som löntagarfondstyrelserna enligt den upphäv-
da 27 § lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden
haft rätt att rekvirera hos verket.

Föreskrifterna i 4 § fjärde stycket, 5 § första och andra styckena,

7- 10 §§, 12 a §, 14 §, 15 §, 15 a § första stycket, 16 § första och andra
styckena, 2 2 - 2 5 §§, 29 §, 39 och 44 §§ lagen (1983:1092) med reglemente
för Allmänna pensionsfonden gäller också i fråga om avvecklingsstyrelsen.

4.6 Föreskrifterna om revisorer i 21 § lagen (1983:1092) med reglemen-

te för Allmänna pensionsfonden gäller också i fråga om avvecklingsstyrel-
sen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

2. 17 § i sin tidigare lydelse tillämpas dock i fråga om räkenskapsåret

1992.

3.1 fråga om återlån och lån till kreditinrättning på grund av återlån som

har beviljats eller sökts före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Göran Haag
(Finansdepartementet)

6

Ändringen innebär bl. a. att andra och tredje styckena upphävs.

1204

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.