SFS 1996:697 Lag om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2000:193) om Sjätte AP-fonden / SFS 1996:697 Lag om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden
SFS 1996_697 Lag om ändring i lagen (1983_1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:12px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:13px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:10px;font-family:Times;color:#000000;} .ft35{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft36{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft37{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft38{font-size:13px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft39{font-size:10px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft310{font-size:12px;line-height:12px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft42{font-size:13px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:642px;height:902px;"> <img width="642" height="902" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:38px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1996:697 </b></p> <p style="position:absolute;top:60px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:74px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft11">den 20 juni 1996 </p> <p style="position:absolute;top:39px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:58px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>om �ndring i lagen (1983:1092) med reglemente f�r <br/>Allm�nna pensionsfonden; </b></p> <p style="position:absolute;top:112px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 6 juni 1996. </p> <p style="position:absolute;top:144px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1983:1092) med </p> <p style="position:absolute;top:160px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft12">reglemente f�r Allm�nna pensionsfonden2 </p> <p style="position:absolute;top:176px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att punkterna 2-4 i �verg�ngsbest�mmelserna till lagen (1991:1857) </p> <p style="position:absolute;top:192px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft12">om �ndring i n�mnda lag skall upph�ra att g�lla, </p> <p style="position:absolute;top:208px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att 1, 12, 15 a, 16, 25, 26, 29, 32, 43 och 45 �� skall ha f�ljande ly-</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft12">delse, </p> <p style="position:absolute;top:241px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att huvudrubriken n�rmast f�re 26 � skall lyda &#34;III Fj�rde-sj�tte </p> <p style="position:absolute;top:257px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft12">fondstyrelserna&#34;, </p> <p style="position:absolute;top:273px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att det i lagen skall f�ras in tv� nya paragrafer, 31 och 36 ��, av f�l-</p> <p style="position:absolute;top:289px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft12">jande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:319px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>1 �</b>3 De penningmedel som enligt 4 kap. 3 � lagen (1981:691) om social-<br/>avgifter, 6 � lagen (1994:1744) om allm�nna egenavgifter och 3 � lagen <br/>(1958:295) om sj�mansskatt skall f�ras till Allm�nna pensionsfonden, skall </p> <p style="position:absolute;top:367px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft12">f�rvaltas av f�rsta-sj�tte fondstyrelserna. </p> <p style="position:absolute;top:384px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft12">Best�mmelser om f�rsta-tredje fondstyrelserna finns i 2-16, 21-25, 44 </p> <p style="position:absolute;top:400px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft18">och 45 �� samt om fj�rde-sj�tte fondstyrelserna i 26, 28-37, 39 och 43-<br/>4 5 � � . </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>12 �</b>4 Varje fondstyrelse f�r placera de medel som styrelsen f�rvaltar i </p> <p style="position:absolute;top:464px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft12">1. skuldf�rbindelser med l�g kreditrisk, </p> <p style="position:absolute;top:479px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft12">2. andra skuldf�rbindelser utf�rdade av svenska aktiebolag eller ekono-</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft19">miska f�reningar, till belopp som sammanlagt motsvarar h�gst fem procent <br/>av det totala marknadsv�rdet av de tillg�ngar som styrelsen f�rvaltar. </p> <p style="position:absolute;top:527px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft12">Skuldf�rbindelser enligt f�rsta stycket 1 f�r vara utst�llda i utl�ndsk valu-</p> <p style="position:absolute;top:543px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft19">ta. Om s�dana skuldf�rbindelser har utf�rdats av annan �n svensk juridisk <br/>person, skall de vara f�rem�l f�r handel p� en svensk eller utl�ndsk b�rs, en <br/>auktoriserad marknadsplats eller n�gon annan reglerad marknad. Det sam-</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft12">manlagda marknadsv�rdet av varje fondstyrelses innehav av skuldf�r-</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft19">bindelser i utl�ndsk valuta f�r uppg� till ett belopp som motsvarar h�gst tio <br/>procent av det totala marknadsv�rdet av de tillg�ngar som styrelsen f�rval-<br/>tar. </p> <p style="position:absolute;top:655px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft12">Trots vad som s�gs i f�rsta stycket f�r en fondstyrelse inte placera fond-</p> <p style="position:absolute;top:671px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft19">medel i konvertibla skuldebrev eller skuldebrev f�renade med optionsr�tt <br/>till nyteckning. </p> <p style="position:absolute;top:703px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft12">Om n�gon av gr�nserna i denna paragraf efter f�rv�rvet kommer att �ver-</p> <p style="position:absolute;top:719px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft19">skridas, skall innehavet avvecklas i motsvarande m�n s� snart det �r l�mp-<br/>ligt. </p> <p style="position:absolute;top:761px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:758px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft11"> Prop. 1995/96:171, bet. 1995/96:NU24, rskr. 1995/96:284. </p> <p style="position:absolute;top:774px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft16">2</p> <p style="position:absolute;top:771px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft11"> Lagen omtryckt 1991:1857. </p> <p style="position:absolute;top:783px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft110">Senaste lydelse av <br/>punkt 2 i �verg�ngsbest�mmelserna 1995:855 <br/>punkt 3 i �verg�ngsbest�mmelserna 1995:856 <br/>punkt 4 i �verg�ngsbest�mmelserna 1995:855. </p> <p style="position:absolute;top:837px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft16">3</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft11"> Senaste lydelse 1994:1749. </p> <p style="position:absolute;top:849px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft16">4</p> <p style="position:absolute;top:846px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft11"> Senaste lydelse 1993:547. </p> <p style="position:absolute;top:839px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft12">1030 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:640px;height:901px;"> <img width="640" height="901" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:41px;left:525px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1996:697 </b></p> <p style="position:absolute;top:41px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>15 a �</b>5 En fondstyrelse f�r f�rv�rva fast egendom, tomtr�tt eller bostads-</p> <p style="position:absolute;top:57px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft26">r�tt f�r att bereda styrelsen lokaler f�r verksamheten eller f�r att bereda <br/>bostad �t n�gon som �r anst�lld hos fondstyrelsen. </p> <p style="position:absolute;top:89px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft23">En styrelse f�r dessutom, f�r att tillgodose kravet p� en �ndam�lsenlig </p> <p style="position:absolute;top:105px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft26">f�rvaltning av de medel som styrelsen f�rvaltar, sj�lv eller genom bolag <br/>som i sin helhet innehas av fondstyrelsen eller flera fondstyrelser gemen-<br/>samt </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft23">1. f�rv�rva och till nyttjande uppl�ta fast egendom eller tomtr�tt, </p> <p style="position:absolute;top:169px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft23">2. f�rv�rva aktier i ett bolag som har till �ndam�l att �ga eller f�rvalta </p> <p style="position:absolute;top:185px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft23">s�dan egendom (fastighetsbolag), och </p> <p style="position:absolute;top:201px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft23">3. f�rv�rva andelar i en utl�ndsk fond som �ger fastigheter eller aktier i </p> <p style="position:absolute;top:217px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft23">fastighetsbolag. </p> <p style="position:absolute;top:233px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft23">Det sammanlagda marknadsv�rdet av varje fondstyrelses innehav av till-</p> <p style="position:absolute;top:249px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft26">g�ngar som f�rv�rvats enligt andra stycket f�r uppg� till ett belopp som <br/>motsvarar h�gst fem procent av det totala marknadsv�rdet av de tillg�ngar <br/>som styrelsen f�rvaltar. Om denna gr�ns efter f�rv�rvet kommer att �ver-<br/>skridas, skall innehavet avvecklas i motsvarande m�n s� snart det �r l�mp-<br/>ligt. </p> <p style="position:absolute;top:346px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>16 �</b>6 Fondstyrelsernas r�kenskaps�r �r kalender�r. </p> <p style="position:absolute;top:362px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft23">Varje fondstyrelse skall f�re den 15 februari varje �r l�mna �rsredovis-</p> <p style="position:absolute;top:378px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft26">ning. Denna best�r av resultatr�kning och balansr�kning samt f�rvaltnings-<br/>ber�ttelse. �rsredovisningen skall uppr�ttas i enlighet med god redovis-<br/>ningssed. </p> <p style="position:absolute;top:441px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>25 �</b>7 Sedan revisionsber�ttelsen har kommit fondstyrelsen till h�nda, <br/>skall styrelsen genast �verl�mna �rsredovisningen och revisionsber�ttelsen <br/>till regeringen, som senast den 1 juni samma �r skall avg�ra fr�gan om <br/>fastst�llelse av balansr�kningen. </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>26 �</b> Riksf�rs�kringsverket skall till fj�rde och femte fondstyrelsernas <br/>f�rvaltning �verf�ra de medel, som styrelserna rekvirerar hos verket. <br/>Medlen avr�knas p� medel som bel�per p� f�rsta, andra och tredje fond-</p> <p style="position:absolute;top:569px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft26">styrelserna i f�rh�llande till kapitalbeh�llningarna enligt dessa styrelsers <br/>balansr�kningar avseende st�llningen vid utg�ngen av n�rmast f�reg�ende <br/>�r. </p> <p style="position:absolute;top:619px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft23">Till fj�rde och femte fondstyrelsernas f�rvaltning skall ocks�, med den </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft26">begr�nsning som f�ljer av 28 �, h�nf�ras avkastningen av de medel som <br/>styrelserna f�rvaltar. Avkastningen av de medel som sj�tte fondstyrelsen <br/>f�rvaltar skall h�nf�ras till den fondstyrelsens f�rvaltning. </p> <p style="position:absolute;top:683px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft23">De medel som enligt f�rsta stycket �verf�rs till en fondstyrelses f�r-</p> <p style="position:absolute;top:699px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft26">valtning f�r uppg� till h�gst en procent av det sammanlagda anskaffnings-<br/>v�rdet vid utg�ngen av n�rmast f�reg�ende kalender�r p� de medel som </p> <p style="position:absolute;top:731px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft23">f�rsta-tredje fondstyrelserna f�rvaltar. </p> <p style="position:absolute;top:763px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>29 �</b> Var och en av fj�rde-sj�tte fondstyrelserna skall med de medel som <br/>styrelsen f�rvaltar betala kostnaderna f�r dess verksamhet och f�r revi-<br/>sionen av dess f�rvaltning. </p> <p style="position:absolute;top:822px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft24">5</p> <p style="position:absolute;top:819px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft25"> Senaste lydelse 1993:542. </p> <p style="position:absolute;top:835px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft24">6</p> <p style="position:absolute;top:832px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft25"> Senaste lydelse 1993:542. </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft24">7</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft25"> Senaste lydelse 1993:542. </p> <p style="position:absolute;top:842px;left:581px;white-space:nowrap" class="ft23">1031 </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:642px;height:903px;"> <img width="642" height="903" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:842px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft30">1032 </p> <p style="position:absolute;top:41px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 1996:697 </b></p> <p style="position:absolute;top:42px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>31 �</b> Sj�tte fondstyrelsen skall best� av fem ledam�ter, som f�rordnas av <br/>regeringen. Av ledam�terna f�rordnas en till ordf�rande och en till vice <br/>ordf�rande. </p> <p style="position:absolute;top:106px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft38"><b>32 �</b>8 Om en ledamot eller suppleant entledigas eller avlider eller om <br/>hans uppdrag av annat sk�l upph�r under den tid f�r vilken han blivit f�r-<br/>ordnad, skall f�r den �terst�ende tiden i hans st�lle en ny ledamot <br/>respektive suppleant f�rordnas. Detta skall i fr�ga om fj�rde och femte <br/>fondstyrelserna ske i den ordning som anges i 30 � och i fr�ga om <br/>ledam�terna i sj�tte fondstyrelsen i den ordning som anges i 31 �. </p> <p style="position:absolute;top:218px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>36 �</b> Sj�tte fondstyrelsen f�r placera de medel som styrelsen f�rvaltar </p> <p style="position:absolute;top:234px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft30">1. i aktier i svenska aktiebolag, </p> <p style="position:absolute;top:250px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft30">2. i s�dana konvertibla skuldebrev eller skuldebrev f�renade med op-</p> <p style="position:absolute;top:266px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft30">tionsr�tt till nyteckning som har utf�rdats av svenska aktiebolag, </p> <p style="position:absolute;top:282px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft37">3. som riskkapital i svenska ekonomiska f�reningar samt <br/>4. i andelar i svenska kommanditbolag. <br/>Styrelsen f�r inte f�rv�rva s� m�nga vid en svensk b�rs inregistrerade </p> <p style="position:absolute;top:330px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft37">aktier i ett aktiebolag att dessa uppg�r till 30 procent eller mer av samtliga <br/>aktier i bolaget eller, om aktierna har olika r�stv�rde, att r�stetalet f�r akti-<br/>erna uppg�r till 30 procent eller mer av r�stetalet f�r samtliga aktier i bola-<br/>get. Detta g�ller inte f�rv�rv av aktier i ett svenskt riskkapitalbolag. </p> <p style="position:absolute;top:410px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>43 �</b>9 F�reskrifterna i 4 � fj�rde stycket, 5 � f�rsta och andra styckena, 7-</p> <p style="position:absolute;top:426px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft30">10 ��, 11 � tredje och fj�rde styckena, 12 a �, 14 �, 15 �, 15 a � f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:442px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft38">stycket, 16 �, 16 a � samt 21-25 �� g�ller ocks� i fr�ga om fj�rde-sj�tte <br/>fondstyrelserna. F�r fj�rde och femte fondstyrelserna g�ller �ven 4 � andra <br/>och tredje styckena. </p> <p style="position:absolute;top:506px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>45 �</b>10 Regeringen skall �rligen g�ra en sammanst�llning av fondstyrel-</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft38">sernas �rsredovisningar och g�ra en utv�rdering av fondstyrelsernas <br/>f�rvaltning av fondkapitalet. </p> <p style="position:absolute;top:553px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft30">Sammanst�llningen, fondstyrelsernas �rsredovisningar och regeringens </p> <p style="position:absolute;top:569px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft38">utv�rdering skall �verl�mnas till riksdagen senast den 1 juni �ret efter r�-<br/>kenskaps�ret. </p> <p style="position:absolute;top:616px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft30">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1996. </p> <p style="position:absolute;top:632px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft30">2. F�rsta-tredje fondstyrelserna skall fr�n styrelsernas f�rvaltning till </p> <p style="position:absolute;top:648px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft30">sj�tte fondstyrelsen, efter rekvisition fr�n den styrelsen, senast den 1 juli </p> <p style="position:absolute;top:664px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft30">1997 �verf�ra tillg�ngar motsvarande sammanlagt tio miljarder kronor. </p> <p style="position:absolute;top:679px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft38">�verf�ringen fr�n f�rsta-tredje fondstyrelserna skall ske i f�rh�llande till <br/>kapitalbeh�llningarna enligt dessa styrelsers balansr�kningar avseende <br/>st�llningen vid utg�ngen av �r 1995. </p> <p style="position:absolute;top:728px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">3. Avvecklingsstyrelsen skall byta namn och utg�ra den sj�tte fond-</p> <p style="position:absolute;top:743px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft30">styrelse som avses i 31 �. </p> <p style="position:absolute;top:811px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft39">8 <br/>9 </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft35">10</p> <p style="position:absolute;top:843px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft36"> Senaste lydelse 1993:542. </p> <p style="position:absolute;top:818px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft310">Senaste lydelse 1993:542. <br/>Senaste lydelse 1993:542. </p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:642px;height:902px;"> <img width="642" height="902" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:42px;left:519px;white-space:nowrap" class="ft40"><b>SFS 1996:697 </b></p> <p style="position:absolute;top:44px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft41">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:76px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft41">ERIK�SBRINK </p> <p style="position:absolute;top:108px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft42">G�ran Haag <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:578px;white-space:nowrap" class="ft41">1033 </p> </div> </div>
background image

SFS 1996:697

Utkom fr�n trycket

den 20 juni 1996

Lag

om �ndring i lagen (1983:1092) med reglemente f�r
Allm�nna pensionsfonden;

utf�rdad den 6 juni 1996.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1983:1092) med

reglemente f�r Allm�nna pensionsfonden2

dels att punkterna 2-4 i �verg�ngsbest�mmelserna till lagen (1991:1857)

om �ndring i n�mnda lag skall upph�ra att g�lla,

dels att 1, 12, 15 a, 16, 25, 26, 29, 32, 43 och 45 �� skall ha f�ljande ly-

delse,

dels att huvudrubriken n�rmast f�re 26 � skall lyda "III Fj�rde-sj�tte

fondstyrelserna",

dels att det i lagen skall f�ras in tv� nya paragrafer, 31 och 36 ��, av f�l-

jande lydelse.

1 �3 De penningmedel som enligt 4 kap. 3 � lagen (1981:691) om social-
avgifter, 6 � lagen (1994:1744) om allm�nna egenavgifter och 3 � lagen
(1958:295) om sj�mansskatt skall f�ras till Allm�nna pensionsfonden, skall

f�rvaltas av f�rsta-sj�tte fondstyrelserna.

Best�mmelser om f�rsta-tredje fondstyrelserna finns i 2-16, 21-25, 44

och 45 �� samt om fj�rde-sj�tte fondstyrelserna i 26, 28-37, 39 och 43-
4 5 � � .

12 �4 Varje fondstyrelse f�r placera de medel som styrelsen f�rvaltar i

1. skuldf�rbindelser med l�g kreditrisk,

2. andra skuldf�rbindelser utf�rdade av svenska aktiebolag eller ekono-

miska f�reningar, till belopp som sammanlagt motsvarar h�gst fem procent
av det totala marknadsv�rdet av de tillg�ngar som styrelsen f�rvaltar.

Skuldf�rbindelser enligt f�rsta stycket 1 f�r vara utst�llda i utl�ndsk valu-

ta. Om s�dana skuldf�rbindelser har utf�rdats av annan �n svensk juridisk
person, skall de vara f�rem�l f�r handel p� en svensk eller utl�ndsk b�rs, en
auktoriserad marknadsplats eller n�gon annan reglerad marknad. Det sam-

manlagda marknadsv�rdet av varje fondstyrelses innehav av skuldf�r-

bindelser i utl�ndsk valuta f�r uppg� till ett belopp som motsvarar h�gst tio
procent av det totala marknadsv�rdet av de tillg�ngar som styrelsen f�rval-
tar.

Trots vad som s�gs i f�rsta stycket f�r en fondstyrelse inte placera fond-

medel i konvertibla skuldebrev eller skuldebrev f�renade med optionsr�tt
till nyteckning.

Om n�gon av gr�nserna i denna paragraf efter f�rv�rvet kommer att �ver-

skridas, skall innehavet avvecklas i motsvarande m�n s� snart det �r l�mp-
ligt.

1

Prop. 1995/96:171, bet. 1995/96:NU24, rskr. 1995/96:284.

2

Lagen omtryckt 1991:1857.

Senaste lydelse av
punkt 2 i �verg�ngsbest�mmelserna 1995:855
punkt 3 i �verg�ngsbest�mmelserna 1995:856
punkt 4 i �verg�ngsbest�mmelserna 1995:855.

3

Senaste lydelse 1994:1749.

4

Senaste lydelse 1993:547.

1030

background image

SFS 1996:697

15 a �5 En fondstyrelse f�r f�rv�rva fast egendom, tomtr�tt eller bostads-

r�tt f�r att bereda styrelsen lokaler f�r verksamheten eller f�r att bereda
bostad �t n�gon som �r anst�lld hos fondstyrelsen.

En styrelse f�r dessutom, f�r att tillgodose kravet p� en �ndam�lsenlig

f�rvaltning av de medel som styrelsen f�rvaltar, sj�lv eller genom bolag
som i sin helhet innehas av fondstyrelsen eller flera fondstyrelser gemen-
samt

1. f�rv�rva och till nyttjande uppl�ta fast egendom eller tomtr�tt,

2. f�rv�rva aktier i ett bolag som har till �ndam�l att �ga eller f�rvalta

s�dan egendom (fastighetsbolag), och

3. f�rv�rva andelar i en utl�ndsk fond som �ger fastigheter eller aktier i

fastighetsbolag.

Det sammanlagda marknadsv�rdet av varje fondstyrelses innehav av till-

g�ngar som f�rv�rvats enligt andra stycket f�r uppg� till ett belopp som
motsvarar h�gst fem procent av det totala marknadsv�rdet av de tillg�ngar
som styrelsen f�rvaltar. Om denna gr�ns efter f�rv�rvet kommer att �ver-
skridas, skall innehavet avvecklas i motsvarande m�n s� snart det �r l�mp-
ligt.

16 �6 Fondstyrelsernas r�kenskaps�r �r kalender�r.

Varje fondstyrelse skall f�re den 15 februari varje �r l�mna �rsredovis-

ning. Denna best�r av resultatr�kning och balansr�kning samt f�rvaltnings-
ber�ttelse. �rsredovisningen skall uppr�ttas i enlighet med god redovis-
ningssed.

25 �7 Sedan revisionsber�ttelsen har kommit fondstyrelsen till h�nda,
skall styrelsen genast �verl�mna �rsredovisningen och revisionsber�ttelsen
till regeringen, som senast den 1 juni samma �r skall avg�ra fr�gan om
fastst�llelse av balansr�kningen.

26 � Riksf�rs�kringsverket skall till fj�rde och femte fondstyrelsernas
f�rvaltning �verf�ra de medel, som styrelserna rekvirerar hos verket.
Medlen avr�knas p� medel som bel�per p� f�rsta, andra och tredje fond-

styrelserna i f�rh�llande till kapitalbeh�llningarna enligt dessa styrelsers
balansr�kningar avseende st�llningen vid utg�ngen av n�rmast f�reg�ende
�r.

Till fj�rde och femte fondstyrelsernas f�rvaltning skall ocks�, med den

begr�nsning som f�ljer av 28 �, h�nf�ras avkastningen av de medel som
styrelserna f�rvaltar. Avkastningen av de medel som sj�tte fondstyrelsen
f�rvaltar skall h�nf�ras till den fondstyrelsens f�rvaltning.

De medel som enligt f�rsta stycket �verf�rs till en fondstyrelses f�r-

valtning f�r uppg� till h�gst en procent av det sammanlagda anskaffnings-
v�rdet vid utg�ngen av n�rmast f�reg�ende kalender�r p� de medel som

f�rsta-tredje fondstyrelserna f�rvaltar.

29 � Var och en av fj�rde-sj�tte fondstyrelserna skall med de medel som
styrelsen f�rvaltar betala kostnaderna f�r dess verksamhet och f�r revi-
sionen av dess f�rvaltning.

5

Senaste lydelse 1993:542.

6

Senaste lydelse 1993:542.

7

Senaste lydelse 1993:542.

1031

background image

1032

SFS 1996:697

31 � Sj�tte fondstyrelsen skall best� av fem ledam�ter, som f�rordnas av
regeringen. Av ledam�terna f�rordnas en till ordf�rande och en till vice
ordf�rande.

32 �8 Om en ledamot eller suppleant entledigas eller avlider eller om
hans uppdrag av annat sk�l upph�r under den tid f�r vilken han blivit f�r-
ordnad, skall f�r den �terst�ende tiden i hans st�lle en ny ledamot
respektive suppleant f�rordnas. Detta skall i fr�ga om fj�rde och femte
fondstyrelserna ske i den ordning som anges i 30 � och i fr�ga om
ledam�terna i sj�tte fondstyrelsen i den ordning som anges i 31 �.

36 � Sj�tte fondstyrelsen f�r placera de medel som styrelsen f�rvaltar

1. i aktier i svenska aktiebolag,

2. i s�dana konvertibla skuldebrev eller skuldebrev f�renade med op-

tionsr�tt till nyteckning som har utf�rdats av svenska aktiebolag,

3. som riskkapital i svenska ekonomiska f�reningar samt
4. i andelar i svenska kommanditbolag.
Styrelsen f�r inte f�rv�rva s� m�nga vid en svensk b�rs inregistrerade

aktier i ett aktiebolag att dessa uppg�r till 30 procent eller mer av samtliga
aktier i bolaget eller, om aktierna har olika r�stv�rde, att r�stetalet f�r akti-
erna uppg�r till 30 procent eller mer av r�stetalet f�r samtliga aktier i bola-
get. Detta g�ller inte f�rv�rv av aktier i ett svenskt riskkapitalbolag.

43 �9 F�reskrifterna i 4 � fj�rde stycket, 5 � f�rsta och andra styckena, 7-

10 ��, 11 � tredje och fj�rde styckena, 12 a �, 14 �, 15 �, 15 a � f�rsta

stycket, 16 �, 16 a � samt 21-25 �� g�ller ocks� i fr�ga om fj�rde-sj�tte
fondstyrelserna. F�r fj�rde och femte fondstyrelserna g�ller �ven 4 � andra
och tredje styckena.

45 �10 Regeringen skall �rligen g�ra en sammanst�llning av fondstyrel-

sernas �rsredovisningar och g�ra en utv�rdering av fondstyrelsernas
f�rvaltning av fondkapitalet.

Sammanst�llningen, fondstyrelsernas �rsredovisningar och regeringens

utv�rdering skall �verl�mnas till riksdagen senast den 1 juni �ret efter r�-
kenskaps�ret.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1996.

2. F�rsta-tredje fondstyrelserna skall fr�n styrelsernas f�rvaltning till

sj�tte fondstyrelsen, efter rekvisition fr�n den styrelsen, senast den 1 juli

1997 �verf�ra tillg�ngar motsvarande sammanlagt tio miljarder kronor.

�verf�ringen fr�n f�rsta-tredje fondstyrelserna skall ske i f�rh�llande till
kapitalbeh�llningarna enligt dessa styrelsers balansr�kningar avseende
st�llningen vid utg�ngen av �r 1995.

3. Avvecklingsstyrelsen skall byta namn och utg�ra den sj�tte fond-

styrelse som avses i 31 �.

8
9

10

Senaste lydelse 1993:542.

Senaste lydelse 1993:542.
Senaste lydelse 1993:542.

background image

SFS 1996:697

P� regeringens v�gnar

ERIK�SBRINK

G�ran Haag
(Finansdepartementet)

1033

;
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.